Mgr. Bc.

Hana Šimková

Ph.D.

FIT, RG VERIFIT – Member

Send BUT message

Mgr. Bc. Hana Šimková, Ph.D.