Course detail

Diploma Seminar (S-PST)

FAST-NHB043Acad. year: 2024/2025

In the course of the seminar, the student will prepare a part of the project documentation for the specified building of the public building. When designing the project documentation, emphasis is placed on arranging the disposition of the object to be solved in connection with the operating conditions and the design of a suitable structural system of the building including the assessment of the stability of the supporting structures. As part of the design of the public construction, the student also deals with fire safety, building protection, noise protection and energy saving. The design of the student object demonstrates the ability to synthesize the information he has acquired in the previous objects of building construction, both layout, structural, architectural, but also graphical in drawing his design according to valid standards. By design of the structural system and structural elements the student also uses the information obtained in the specialized subjects dealing with the design of the bearing structural elements of the object being solved. Outputs (drawings) are completed in CAD programs. After completing the diploma seminar, the student is able to work independently on his / her thesis work and subsequently in the building practice.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Building Structures (PST)

Offered to foreign students

Of all faculties

Entry knowledge

The prerequisite for graduating are theoretical knowledge of building structures overview and the ability to combine knowledge from previous courses Civil Engineering, Science buildings, concrete and masonry structures, technological structures, wooden buildings, Building Physics and Building Materials.

Rules for evaluation and completion of the course

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Aims

Aim of the course Diploma seminar is to prepare students for further continuation of the course project CH06 Specialized (S-PST) in the winter semester of 2nd year master's degree program for the processing of the thesis.
1. Textová část bude tvořit Technickou zprávu ke stavební části jedné z řešených staveb. 2. Výkresová část bude zaměřena na dispoziční a architektonické řešení stavby včetně uvažovaného konstrukčního i materiálového řešení a bude obsahovat:
a) situační řešení umístění objektu na pozemku, jeho polohové a výškové osazení do terénu včetně terénních úprav, napojení na inženýrské sítě a veřejnou komunikaci v měřítku 1:200,
b) půdorysy všech navržených podlaží s rámcovými kótami nosné konstrukce a rozměrů jednotlivých místností v měřítku 1:100;
c) svislý charakteristický řez navrženým objektem s rámcovými kótami (konstrukční a světlé výšky podlaží, celkové výšky částí objektu v měřítku 1:100
d) pohledy v měřítku 1:100
Rozsah i obsah obou částí bude v úvodu semestru i během zpracovávání individuálně upřesňován vedoucím učitelem předmětu.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

(CS)
Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. (CS)

Vyhláška č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění.

(CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. (CS)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.  (CS)

Recommended reading

REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK a Tomáš PETŘÍČEK. Stavební příručka. Praha: GRADA, 2014. ISBN 978-80-247-5142-

(CS)

Classification of course in study plans

  • Programme NPA-SIS Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory
  • Programme NPC-SIS Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme NKC-SIS Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. The proposal of studies. 2. Assessment of suitable variants. 3.–6. Drawing up floor plans, M 1:100. 7. Modular coordination of bearing structures. 8.–9. The cuts, M 1:100. 10. Views in M 1:100. 11. The situation, M 1:200. 12. Technical report. 13. Surrender of the work.