Course detail

The Proposal of Building in the Process of Planning Permission Proceedings

FAST-CH057Acad. year: 2023/2024

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas jsou správními akty, ve kterých se podle Stavebního zákona posuzují stavby z hlediska svého umístění, vlivu na okolí a z hlediska vztahů k sousedním budovám a inženýrským i dopravním stavbám.
Územním rozhodnutím je fakticky schvalován navržený záměr a stanoveny podmínky pro využití i ochranu území a také pro projektovou dokumentaci dalších stupňů.
Projekt pro územní řízení spojuje mnoho profesí, které musí stavební inženýr, jako hlavní projektant, být schopen zohlednit, zkoordinovat, příp. sám navrhnout.
Budoucí projektanti se s procesem povolení staveb budou setkávat každodenně. V předmětu budou studenti seznámeni mimo jiné s katastrem nemovitostí a majetkoprávními vztahy u pozemků, ochrannými pásmy objektů, technickou a dopravní infrastrukturou – majetkoprávními vztahy a technickými podmínkami pro napojení na ně, vlivem stavby na životní prostředí – ZPF, ochrana ovzduší, ochrana krajiny a lesa, SEA, EIA, IPPC, vodním zákonem, a mnohými dalšími.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Building Structures (PST)

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Pro udělení zápočtu ze cvičení je nutné splnit docházku a odevzdat dokončený elaborát. Zkouška bude probíhat formou písemného testu a ústní části.


Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Aims

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické a praktické základy k právnímu rámci umisťování staveb do území a návrhu stavby ve fázi územního řízení. Seznámí se s vnějšími činiteli, které je třeba zohlednit při návrh objektu. 


Studenti by měli po absolvování předmětu bez problémů zvládnout získat podklady pro vytvoření situačních výkresů a provést jejich zákres a dodržet zásady pro umístění a návrh stavby.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Not applicable.

Recommended reading

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v patném a aktuální znění

(CS)
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění (CS)

Classification of course in study plans

  • Programme N-P-C-SI (N) Master's

    branch S , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

  • Programme N-K-C-SI (N) Master's

    branch S , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer