Course detail

Financing Business Development

FP-frpKAcad. year: 2023/2024

Business value, methods of business value finding, value drivers, investment decision making, sources of funding, financial planning, solvency management

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Written test: 60%, assignment 40%.

 

Aims

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty se základními koncepty, aktuálními problémy i trendy v oblasti financování rozvoje podniku ve vazbě na podnikovou strategii.
- prezentovat přístupy k měření hodnoty podniku a postupu určení hodnoty podniku
- vést studenty k osvojení principů a postupu sestavení finančního plánu, jako součástí business plánu podniku, osvojení postupů posuzování efektivnosti projektů rozvoje podnikání a řízení peněžního toku projektu
- vytvořit jasnou představu o potenciálních zdrojích financování a jejich ceně, jako i o využití této kategorie v rozhodování o rozvoji podniku

Znalosti: Studenti dokáží popsat a vysvětlit vývoj cílů podnikání v jednotlivých stádiích vývoje podniku. Umějí popsat přístupy k určování hodnoty podniku a postup jejího stanovení, definovat základní generátory hodnoty. Studenti znají význam kategorie náklady kapitálu pro výběr vhodných zdrojů financování. Studenti budou umět využívat různorodých metod sestavování finančního plánu a tvorby krátkodobých rozpočtů, budou znát omezení jednotlivých metod. Studenti budou umět popsat základní rozhodovací úkoly, které se týkají investiční činnosti podniku, jako i vhodné metody k posuzování variant řešení. Budou mít znalosti o potenciálních možnostech zvyšování kapitálu.
Dovednosti: Studenti dovedou posoudit vhodnost zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování, stanovit kritéria posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku. Jsou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování. Znají způsoby zajištění kurzového rizika, dokážou kalkulovat náklady zajištění. Budou schopni vyhodnotit plnění plánu, tj. provést srovnáni skutečnosti a plánu, provést analýzu odchylek, vypočítat vlivy jednotlivých proměnných na celkové odchylky
Způsobilosti: Studenti dokážou navrhnout vhodný způsob financování projektů podniku dle oboru podnikání a finančního rizika podniku. Jsou schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu. Znají omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a jsou schopni zvažovat i nefinanční faktory udržitelnosti projektu. Dokážou kvalifikovaně vypracovat finanční plán podniku, včetně plánu peněžního toku projekt, jsou schopni realizovat opatření k usměrňování peněžního toku podniku.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012
Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels, McKinsey and Company. Valuation: measuring and managing the value of companies. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 4. vyd. Praha: Ekopress, 2018.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010.

Recommended reading

Chris M. Mellen, Frank C Evans. Valuation for M&A: building value in private companies. Hoboken, N.J. Wiley, 2010.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IM-KS Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning