Course detail

Dissertation

FP-IBdisPAcad. year: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně. Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Language of instruction

English

Number of ECTS credits

30

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

International Business Research Methods and Team Consultancy Project

Rules for evaluation and completion of the course

Studenti budou hodnoceni na základě vypracování závěrečné práce dle pokynů vedoucího práce.
Odevzdání jednotlivých kapitol práce.

Aims

Vypracování závěrečné práce
Studenti budou kompetentní vymezit reálný problém, zpracovat a řešit ho dle nejnovějších teoretických znalostí. Vyvodit relevantní závěry, opatření a doporučení pro management, včetně ekonomického zhodnocení.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Literatura dle doporučení vedoucího práce

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IBM Master's, 2. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Diploma seminar

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer