Course detail

Microeconomics 1

FP-mik1PAcad. year: 2023/2024

This course is designed to acquaint student with the basic tools of microeconomics. Economics is the study of how society allocates its scarce resources, and microeconomics is the study of the behaviour of households and firms, whose collective decisions determine how resources are allocated in a free market economy.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

6

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

This course does not assume any prior knowledge of economics.

Rules for evaluation and completion of the course

Zápočet ze cvičení předmětu Mikroekonomie 1 je získán při dosažení minimálně 20 bodů ze 40 celkových bodů. Body může student získat za dva písemné testy, každý po 20 bodech.


Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná (obsahuje cca 25 příkladů, resp. teoretických otázek), ze zkoušky student může získat max. 60 bodů, pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 30 bodů.

Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 40 bodů a max. 60 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.


Docházka na cvičení i přednášky je nepovinná.

Aims

The goal of the course is to teach student to "think like an economist," which will help students to understand the world around, make better economic decisions in own life, and be a more informed citizen and voter. The course focuses on economic theory and therefore will often rely on abstract concepts. However, the course will emphasize the application of these concepts to real world situations through frequent in-class discussions of current events and interactive learning exercises.
Student will know theoretical approaches from a microeconomics area and he/she will understand the role of market to other microeconomics entities and he/she will make a critical analysis of real feature from microeconomics area.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie I. Vyd. 3., přeprac. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 136 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-5391-3. (CS)
HOŘEJŠÍ, Bronislava, SOUKUPOVÁ, Jana, MACÁKOVÁ, Libuše a Jindřich SOUKUP . Mikroekonomie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2016, 574 s. ISBN 978-80-7261-218-5. (CS)

Recommended reading

MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. ISBN 978-80-7169-891-1. (CS)
HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2., aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xvi, 592 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-862-0. (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 1. year of study, summer semester, compulsory
  • Programme BAK-EP Bachelor's, 1. year of study, summer semester, compulsory

  • Programme IT-BC-3 Bachelor's

    branch BIT , 2. year of study, summer semester, elective

  • Programme BIT Bachelor's, 2. year of study, summer semester, elective
  • Programme BIT Bachelor's, 2. year of study, summer semester, elective
  • Programme BPC-IBE Bachelor's, 3. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning