Course detail

Corporate Social Responsibility Management

FP-rsoKAcad. year: 2022/2023

Předmět představuje studentům současný pohled na hodnoty podniku, které se projevují v přístupu k řízení, a to na všech úrovních. Komplexní pohled na řízení CSR umožní poznat souvislosti mezi finančními a nefinančními faktory úspěchu firmy. Důraz je kladený na schopnost využívat koncept CSR ke konkurenční výhodě podniku a strategický přístup k moderním formám CSR.
Studenti se seznámí s aktuálními trendy společenské odpovědnosti, které ovlivňují rozvoj podnikání.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unitPrerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Přednášky, konzutace.
Kromě klasické frontální výuky budou do výuky začleněna přednáška odborníka z praxe, kteří mají zkušenost s budování konceptu CSR jako strategického nástroje řízení ve firmě.

Pro studenty kombinovaného studia je možné se dohodnout na základě domluvy na individuálních konzultacích. Studenti mají možnost se poradit s přípravou své seminární práce. Diskutovat varianty své prezentace.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Pro udělení zápočtu je požadováno
-úspěšné zpracování semestrální práce v rozsahu 4 stran A4
-prezentace práce
-aktivní účast na seminářích
-60% účast.
Požadavky ke zkoušce:
znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 30%
Absolvování závěrečné zkoušky 70%
Celkem 100%

Course curriculum

1.CSR v sytému strategického řízení, hodnoty podniku
2.Definice CSR, historický vývoj, současné teorie společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Nástroje řízení pro rozvoj podniku: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti
4.Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
5. Měření efektivnosti společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování,
6. Směrnice EU 2014/95 - nový koncept pro naplnění CSR
7. Rozvinutí konceptu CSR do všech úrovní řízení podniku
.

Work placements

Not applicable.

Aims

Hodnoty společnosti se projevují na všech úrovních řízení. Základem strategického pohledu na přijetí společenské odpovědnosti je znalost současných trendů a konceptů CSR. Komplexní rozvoj společnosti vyžaduje i znalost souvislostí mezi ekonomickou a společenskou odpovědností podniku.
Formulovat strategii CSR a rozvést ji do operativních činností je součást kompetentního řízení CSR.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absencesRecommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8.
PUTNOVÁ,A., SEKNIČKA ,P. Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162 3. 
ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9.
PUTNOVÁ,A. Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004, ISBN 8021417841.
CHANDLER, D. Corporate Social Responsibility: A Strategic Perspective . Business Expert Press, LLC 2015, New York. ISBN: 9781 60649 914 6.

Recommended reading

Not applicable.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

12 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning