Course detail

Transformations of Commercial Companies and Cooperatives

FP-FposKAcad. year: 2022/2023

Obsahem předmětu je problematika přeměn obchodních společností a družstev, tedy změny v jejich formě a struktuře. Problematika je dělena do třech hlavních částí. První část předmětu se věnuje přeměnám korporací, tedy fúzím, rozdělením a dalším formám přeměn ve smyslu zákona o přeměnách obchodních společností. Druhá část pojednává o změnách v majetkové struktuře korporace, a to zejména o převodu závodu, převodu obchodního podílu či akcií. Třetí část seznámí studenty se zrušením a zánikem korporací, vysvětleny budou jednotlivé možnosti zrušení a zániku korporací a rozdíly mezi nimi.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Studenti budou schopni orientovat se v problematice přeměn obchodních společností a družstev, osvojí si základní terminologii a budou schopni se orientovat v právních předpisech, které s touto problematikou souvisejí. Současně budou schopni popsat tyto procesy na konkrétních příkladech.

Prerequisites

Podmínkou přihlášení na tento předmět je úspěšné absolvování předmětu Právo obchodních korporací.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zápočet není udělován, předmět je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá z 30 otázek se čtyřmi možnostmi, přičemž 0-4 možnosti mohou být správně. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Fakulty podnikatelské VUT.

Course curriculum

1. Korporátní právo: úvodní diskurs – úvod do problematiky, základní pojmy, jednotlivé formy korporací
2. Přeměny obchodních společností a družstev: obecný výklad – základní pojmy týkající se přeměn, jednotlivé fáze procesu, praktické příklady, daňově-ekonomické souvislosti
3. Vysvětlení relevantních pojmů: due diligence, akcie, podíl a obchodní závod – vysvětlení pojmů
4. Akvizice: převod závodu vs. převod podílu či akcií obchodní společnosti – problematika „share deal“ a „asset deal“, odlišnosti, praktické příklady
5. Fúze obchodních společností a družstev – druhy fúzí, specifika jednotlivých druhů, praktické příklady
6. Rozdělení obchodních společností a družstev – druhy rozdělení, specifika jednotlivých druhů, praktické příklady
7. Převod jmění na společníka: problematika pravého a nepravého squeeze-outu – specifika tohoto druhu přeměny, praktické příklady
8. Změna právní formy obchodních společností a družstev – účel této přeměny, důsledky, proces
9. Přeshraniční přeměny, přemístění sídla, problematika obchodního rejstříku – praktické příklady
10. Zrušení a zánik obchodních společností a družstev, relevantní aspekty insolvenčního práva – jednotlivé druhy, likvidace, úpadek, insolvenční řízení

Work placements

Not applicable.

Aims

Úkolem tohoto předmětu je vysvětlit studentům jednotlivé formy a možnosti přeměn a změn ve formě a struktuře korporace, seznámit studenty se základními pojmy a především vyjasnit právní a ekonomické (finanční či daňové) aspekty těchto složitých obchodních transakcí.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

V průběhu výuky kontrola neprobíhá. Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-803-1.
SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN: 978-80-7478-699-0.
POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-475-9.
HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-UFRP-KS Master's, 2. year of study, summer semester, compulsory

  • Programme MGR-KS Master's

    branch MGR-UFRP-KS-D , 2. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer