Course detail

International Business Law

FP-meopKAcad. year: 2022/2023

The aim of this cours is to acquaint students with selected issues of business relations with the international element, legal regulation of international business transactions, dispute resolution, competition regulation, business corporation law and consumer protection.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Students will be made familiar with business relations with an international element, they will acquire appropriate terminology and will be able to work with international contracts.

Prerequisites

Students are expected to have general knowledge of law at university bachelor school level.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching takes the form of two-hour lectures. The lecture includes a presentation of the basic concepts and principles and illustrative examples.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

A course-unit credit is not awarded for this course.
The exam has a written form. It is a test with questions. The classification of this module is in accordance with the rules of the Faculty of Business and Management.

Course curriculum


Úvod do mezinárodního práva obchodního.
Mezinárodní prvky v obchodních vztazích, právní regulace v oblasti mezinárodního obchodního styku
Řešení sporů a vymáhání rozhodnutí v mezinárodním obchodním styku.
Právnické osoby, přesun sídla, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení.
Mezinárodní koupě zboží.
INCOTERMS a jejich význam v mezinárodním obchodu.
Platby a úhrada závazku v mezinárodním obchodě. Dokumentární způsoby placení. Zajištění plateb.
Investiční právo. Ochrana investora proti znárodnění a vyvlastnění.
Právo duševního vlastnictví a Mezinárodní licenční smlouva
Vliv elektronizace a internetu na oblast mezinárodního obchodního práva. Ochrana spotřebitele v mezinárodním obchodu.
Mezinárodní přepravní smlouva
Ochrana hospodářské soutěže

Work placements

Not applicable.

Aims

The aim of the course is to introduce students with selected issues of business relations with the international element, legal regulation of international business transactions, dispute resolution, competition regulation, business corporation law and consumer protection.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures is not compulsory. The course includes lectures only; there are no seminars.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualizované a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 9788073575625.

Recommended reading

KUČERA, Z., K. RŮŽIČKA a M. PAUKNEROVÁ. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
CHUAT, J. C. T. Law of International Trade. Westminster Sweet and Maxwell, 2009. ISBN 978-1-84703-344-4.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-UFRP-KS Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer