Course detail

Diploma Project Seminar 1

FP-Fdis1KAcad. year: 2022/2023

The course focuses especially on the following topics:
Professionalism, scientific methodology and creativity, structure of the diploma thesis and formal requirements for its layout, information resources and literature quotations, mistakes frequently occurring in elaboration of diploma thesis, working hypotheses, problem-solving methods.
According to the above principles to process the theoretical part diploma thesis.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

The graded course-unit credit is awarded on the following conditions:
Delivery of partial reports, submission and presentation of a study related to the diploma thesis. Final grade reflects timeliness, completeness and the quality of submitted materials.

Course curriculum

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce. Témata závěrečných prací a jejich cíle schvaluje garant studijního programu.

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům požadavky na vytvoření bakalářské práce, strukturu práce, předpisy vztahující se k tvorbě závěrečných prací a vést studenty k vytvoření kvalitní závěrečné práce.

Na předmět navazuje v dalším semestru předmět Diplomní seminář 2.

Work placements

Not applicable.

Aims

The main objective of the course is to make students familiar with intellectual work methodology, ways of retrieving, processing and use of information, as well as with the formal aspects of the diploma thesis. It focuses also on mastering basic skills when preparing for, working out and presenting the diploma thesis.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Směrnice č. 72/2017 Úprava odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
ČSN ISO 690. Bibliografické citace (v platném znění)
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. 290 s. ISBN 978-80-246-1966-8.
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce.

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-UFRP-KS Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

12 hours, compulsory

Teacher / Lecturer