Course detail

Actual Trends in Management

FP-atmKAcad. year: 2022/2023

Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit studenty s aktuálními soudobými přístupy v podnikovém managementu.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Studenti získají přehled o vývojových trendech v managementu, původu důležitých změn v managementu. Získají odborné znalosti v oblasti procesního a systémového přístupu k managementu, včetně mnohých příkladů praktických aplikací. Porozumí významu používání manažerských modelů v podnikové praxi a získají znalosti přístupů v hodnocení výkonnosti podniků a v neposlední řadě též znalost moderních přístupů v oblasti personálního řízení a řízení inovací.
Získají rovněž odborné dovednosti analytické jako je identifikace, vyhodnocování, systematizace a práce na multidisciplinární úrovni. Z oblasti obecných způsobilostí je to především v oblasti inovací identifikace příležitostí pro zlepšování a následných zlepšovacích aktivit.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zakončení předmětu:
podmínkou pro možnost přistoupit k získání klasifikovaného zápočtu (znalostnímu testu) je úspěšné zpracování zadané seminární práce.
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma znalostního testu je písemná. Zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
úspěšné zpracování zadané seminární práce
znalostní test

Zakončení předmětu v případě vyhlášení distanční formy:
úspěšné zpracování zadané seminární práce
znalostní test

Course curriculum

Not applicable.

Work placements

Not applicable.

Aims

Cílem předmětu je vzdělávat studenty pro budoucnost, ukázat jim osvědčené a perspektivní formy uplatňující systémově - inženýrský přístup, přístupy k hodnocení výkonnosti podniků, dále pak témata, která jsou nosná a platná jako je leadership, týmová práce a timemanagement. Je vytvořen prostor pro setkání s vizionáři, kteří budou formovat podobu byznysu. Cílem je naučit studenty modernímu chápání a aplikování managementu, včetně souvislostí rozvoje managementu, předat jim znalosti a zkušenosti potřebné k vedení pracovníků, procesního řízení a aplikace v praxi nejčastěji používaných manažerských modelů.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

V rámci kombinovaného studia studenti zpracovávají seminární práci na vybraný okruh z obsahového zaměření předmětu.
Hodnocení - kombinované studium:
Nutnou podmínkou pro možnost přistoupit k získání klasifikovaného zápočtu (znalostní test) je úspěšné zpracování zadané seminární práce.
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma znalostního testu je písemná. Zápočet je klasifikován
dle stupnice ECTS.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

DAFT R.L. Management. Cengage Learning; 12. vydání, 2015. 800 s. ISBN-13: 978-1285861982
ROBBINS S.P., COULTER M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
DONNELLY J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3
CRAINER, S., Moderní management – základní myšlenkové směry, Management Press 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8 (CS)
PACOVSKÝ, P. Člověk a čas. Praha: Grada, 2006. 260 s. ISBN- 9788024717012
BALÁŠ L. et al. Společný hodnotící rámec CAF 2013. 1. vydání. Praha: Národní informační středisko podpory kvality, 2014. 148 s. ISBN 978-80-02-02511-5.
BRAUN V. et al. Národní cena kvality ČR – Model START PLUS. 1. vydání. Praha: Národní informační středisko podpory kvality, 2013. 86s. ISBN 978-80-02-02426-2.

Recommended reading

WEIHRICH H., KOONTZ H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
KAPLAN, R. S. a NORTON, D. R. The Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80 – 7261 – 124 – 0
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT ČSN EN ISO 9004:2010. Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality. Praha: Český normalizační institut, 2010. 72 s. Třídící znak 01 0324.
ČSJ Praha. Model excelence EFQM: excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran. 1. vydání. Praha: ČSJ Praha, 2012. 30 s. ISBN 978-90-5236-698-2.
ÚNMZ (2016). ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
BECKOVÁ, Monika. Revize ISO 9001:2015: jak aktualizovat stávající systém managementu kvality?. Praha: Verlag Dashöfer, [2016]. ISBN 978-80-87963-22-7.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MKC-EVM Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory
  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning