Course detail

Selected diagnostic methods, reliability and quality

FEKT-DPC-ET2Acad. year: 2022/2023

Investigations of electrochemical power sources and related systems, potentiostat measurements. Methods for evaluation of activity and lifetime of electrode materials designed for electrochemical power sources.
Methods of scanning electron microscopy, interaction of electrons with solids, signals and their exploitation in diagnostics. Environmental scanning electron microscopy, study of non-conductive materials, phenomena on phase interfaces, dynamical in-situ experiments.
Electron spectroscopy, survey of electron spectroscopy methods. X-ray spectroscopy, energy and wave length dispersive methods.
Methods of X-ray diffractography, powder diffraction spectroscopy. Special diagnostics methods.
Defects of printed circuit boards, influence of material and process factors on their formation. Microscopic methods for defects diagnostics in printed circuit boards.
Reliability and quality, methods of reliability analysis. Quality control processes. Methods and procedures for risk assessment, risk management.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Knowledge of selected methods used for determination of properties, parameters and structure of electrotechnic materials and material systems in relation to dependability and quality.

Prerequisites

Knowlwedge on level of finished master study program at technical type university.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Written examination from individual parts.

Course curriculum

1.-7. Investigations of electrochemical power sources and related systems, potentiostat measurements. Methods for evaluation of activity and lifetime of electrode materials designed for electrochemical power sources.
8. Methods of scanning electron microscopy, interaction of electrons with solids, interaction volume, signals and their exploitation in diagnostics.
9. Electron spectroscopy, overview and principles of electron spectroscopy methods. X-ray spectroscopy, energy and wave length dispersive methods.
10. Environmental scanning electron microscopy, study of non-conductive materials, investigation of phenomena on phase interfaces. Study of materials during dynamical in-situ experiments.
11. Methods of X-ray diffractography, powder diffraction spectroscopy. Special diagnostics methods.
12. Defects in soldered printed circuit boards, influence of material and process factors on their formation. Microscopic methods and techniques for defects diagnosis in printed circuit boards.
13. Reliability and quality, methods of reliability analysis. Quality control processes. Methods and procedures for risk assessment, risk management.

Work placements

Not applicable.

Aims

The aim of the course is to acquaint students with selected methods for evaluation of properties, parameters and structure of some electrotechnic materials and material systems and with dependability, quality, and quality process management.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Van Zant,P.:Microchip Fabrication. McGraw-Hill New York, 2000. (EN)
Eckertová,L., Frank,L.: Elektronová mikroskopie a difrakce, Academia, Praha,1996. (CS)
Reimer,L.: Scanning electron microscopy, Springer Verlag Berlin,1999. (EN)
Frank,L., Král,J.: Metody analýzy povrchů, Academia, Praha, 2002. (CS)
Bard,A.J.:Electroanalytical Chemistry, Marcel Dekker,N.Y.,1970. (EN)
Brett,C.M.A.,Brett,A.M.O.: Electrochemistry, Oxford, 1993. (EN)
Kececioglu,D.: Maintainability, Availability and Operational Readiness Engineering Handbook, Vol.1. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995. (EN)
Connor,D.J., Sexton,B.A., Smart,R.C.: Surface Analysis Methods in Materials Science, 2003. (EN)

Recommended reading

Not applicable.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme DPC-KAM Doctoral, any year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme DPC-EKT Doctoral, any year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme DPC-MET Doctoral, any year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme DPC-SEE Doctoral, any year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme DPC-TLI Doctoral, any year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme DPC-TEE Doctoral, any year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Seminar

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Úvodníseminář. Seznámení s obsahem předmětu a organizací výuky.

2. Termodynamicképrincipy, rovnovážný stav, vymezení pojmů entalpie, volná Gibbsovaenergie a entropie s ohledem na elektrochemické mechanismy a chemické zdrojeproudu.

3. Porovnánírovnovážného stavu a reakční kinetiky. Základní elektrochemické reakce ajejich měření. Depolarizační reakce, dvojvrstva, oxidace, redukce, Beketovařada kovů, rozpouštění kovu, pasivace, depozice, katalýza, koroze, Pourbaxiůvdiagram.

4. Přístrojovévybavení: Potenciostaty,galvanostaty,pH metry, elektrody I. a II. druhu. Možnosti zapojení elektrochemickýchsystémů a parazitní vlivy.

5. Diagnostikasložitých elektrochemických systémů. Metody cyklické voltamperometrie(CV), Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS), Elektrochemickékřemenné mikrováhy (EQCM)

6. PřehledLi-ionbaterií a srovnání s alternativními systémy. Metody testování životnostielektrodových systémů – zvýšená teplota, Rate-Capabilityatd.

7. Rastrovacíelektronová mikroskopie (REM), základní typy zdrojů elektronů, interakceelektronů s pevnou látkou, signály a jejich využití v diagnostice materiálů.Detekce signálu a typy detektorů. Mikroskopie pomalými elektrony.

8. Environmentálnírastrovací elektronová mikroskopie (EREM), výhody a nevýhody metody vporovnání s REM. Elektronově plynové interakce, rozptyl signálních elektronův plynu, násobení signálních elektronů v plynu a základní typy detektorůpoužívaných v EREM. Dynamické in-situexperimenty a jejich využití pro testování vlastností materiálů.

9. Základyenergiově/vlnovědisperzní X-Rayspektroskopie (EDS/WDS) a jejich využití v elektronové mikroskopii materiálů.Princip metod a jejich vzájemné porovnání. Možnosti použití pro diagnostikumateriálů. Metoda prvkového mappingu.EDS v ESEM.

10. Difrakcea úvod do difraktografie.Rentgenová difrakce a rentgenová prášková difrakční spektroskopie, jejíinstrumentace a aplikace.

11. Práškovárentgenová difrakční spektroskopie a praktické ukázky – laboratorní cvičení.

12. Mikroskopickémetody a techniky u plošných spojů a pájených spojů.

13. Spolehlivosta jakost, metody analýzy spolehlivosti. Řízení kvality procesů. Metody apostupy hodnocení rizika, řízení rizika.

 

eLearning