Course detail

Environmental and Labour Protection Mangement

FAST-CW016Acad. year: 2022/2023

Ecology and occupational safety in the construction industry, global environmental problems and sustainable development, general knowledge of environmental care, environmental management and related regulations, production of environmental plans for the protection of the environment in connection with the construction technology model of a structure , outdoor acoustics, operation of “Hluk+” software, health and safety protection at construction sites, prevention of risks, safety coordinator, OHS plan.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Technology, Mechanisation and Construction Management (TST)

Learning outcomes of the course unit

Student acquires knowledge of environmental and landscape protection in course of construction.
He will be instructed about environmental politics and objectives of construction companies and firms.
He will gain knowledge of risk prevention in the field of security of work and health safety on site.

Prerequisites

Knowledge related to structural design, knowledge of the concept behind the design of construction site facilities, knowledge of common technical regulations, basic knowledge from the field of ecology and OHS.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

1. Basic information about environmental problems and sustainable development with a focus on the impact of construction activities, environmental management and related regulations, ISO 14001 for construction companies.
2. Production of environmental plans for the protection of the environment in connection with the construction technology model of a construction process (continuity and specific solutions for individual selected construction sub-processes), consideration of ecological regulations during the execution of an assigned construction.
3. Health protection against noise and vibrations. Valid legislation.
4. Measurement of external noise from machines, methods of noise evaluation in protected areas outside executed structures, lowering the level of construction site noise.
5. Terminology concerning the rights and duties of participants in the construction process. The OHS management system in the Czech Republic; EU framework directives.
6. Risk prevention and management, safety risks, health risks.
7. The safety coordinator and his/her role in the construction process.
8. The OHS plan in connection with the construction technology model of a structure. Requirements for the production of an OHS plan and its contents; consideration of safety regulations during the execution of an assigned construction process.

Work placements

Not applicable.

Aims

To introduce into environmental protection requirements and public health protection in construction process. System tools of building operations planning and management in terms of environmental management and occupational safety management. Occupational safety and fire safety on sites.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

KANTOVÁ, Radka. Ekologie a bezpečnost práce, modul 02: Hluk ze stavební činnosti. FAST VUT, 2016. 

(CS)

VLČKOVÁ, Jitka. Ekologie a bezpečnost práce, modul 03: Bezpečnost práce. FAST VUT, 2016.

(CS)

HENKOVÁ, Svatava. Ekologie a bezpečnost práce, modul 01: Udržitelný rozvoj a globální environmentální problémy. FAST VUT, 2016. 

(CS)

VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Management Press,s.r.o., Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9

(CS)

MPSV ČR. Bezpečnost práce ve stavebnictví. MPSV ČR, 2014. ISBN 978-80-7421-085-3

(CS)

Nařízení vlády. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 2011. v pl.zn.

(CS)

Zákon. č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 1992. v pl.zn.

(CS)

Nařízení vlády. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 2005. v pl.zn.

(CS)

Nařízení vlády. č. 591/06 Sb. o minimálních požadavcích na BOZ na staveništích. 2006. v pl.zn.

(CS)

Zákon. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 2006. v pl.zn.

(CS)

VEBER,Jaromír. Environmentální management. Oeconomica Praha, 2002. 80-245-0336-0

(CS)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.. Nebezpečný hluk, publikace ke stažení. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, 2016. ISBN: 978-80-87676-16-5

(CS)

LEVENSTEIN, Charles a John WOODING. Work, health, and environment: old problems, new solutions.. New York: Guilford Press, 1997. 15-723-0234-8

(EN)

SPEJCHALOVÁ, Dana. Management kvality, bezpečnosti a enviromentu.. Vysoká škole ekonomie a managementu, 2012. 978-80-86730-87-5

(CS)

ÚZ č. 1227. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Sagit, a. s., 2017. ISBN: 978-80-7488-259-3

(CS)

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme N-P-E-SI (N) Master's

    branch R , 1. year of study, summer semester, compulsory

  • Programme N-K-C-SI (N) Master's

    branch R , 1. year of study, summer semester, compulsory

  • Programme N-P-C-SI (N) Master's

    branch R , 1. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Basic information about environmental problems and sustainable development with a focus on the impact of construction activities, environmental management and related regulations, ISO 14001 for construction companies. 2. Production of environmental plans for the protection of the environment in connection with the construction technology model of a construction process (continuity and specific solutions for individual selected construction sub-processes), consideration of ecological regulations during the execution of an assigned construction. 3. Health protection against noise and vibrations. Valid legislation. 4. Measurement of external noise from machines, methods of noise evaluation in protected areas outside executed structures, lowering the level of construction site noise. 5. Terminology concerning the rights and duties of participants in the construction process. The OHS management system in the Czech Republic; EU framework directives. 6. Risk prevention and management, safety risks, health risks. 7. The safety coordinator and his/her role in the construction process. 8. The OHS plan in connection with the construction technology model of a structure. Requirements for the production of an OHS plan and its contents; consideration of safety regulations during the execution of an assigned construction process.

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Introduction to the contents of practical classes. Assignment to individual tasks from the area of ecology, construction site noise abatement. 2. Assignment of the production of part of an environmental plan for the protection of the environment in connection with the construction technology model of a structure. 3. Production of part of an environmental plan for the protection of the environment in connection with the construction technology model of a structure – consultation regarding individual assignments. 4. Acquaintance with computer models for noise evaluation, production of an assignment from the area of construction site noise abatement. 5. Processing of safety risks for a stage of the construction process – assignment. 6. Processing of safety risks for a stage of the construction process – consultations. 7. Consultations regarding the individual assignments in the areas of ecology and OHS. 8. Presentation and defence of individual assignments.