Course detail

Law for Architects

FAST-NZA019Acad. year: 2022/2023

The Czech Chamber of Architects, the profession graduates as certified architects engaged in construction, fields of certification and granting of certification, the competence of certified architects, association, ordinary partnership and limited company as a form of professional practise performed by independent architects in Czech Republic, professional practice performed by nationals of the European Union. Town and country planning, planning permission proceedings, building code. Authorized inspector, general content of examination for applicants for appointment as an authorized inspector.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

2

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Social Sciences (SPV)

Learning outcomes of the course unit

Orientation in problems regal regulations future job of absolvents - as authorizations architects in building. Busines architects. Orientation in problems contracts in building.

Prerequisites

The course builds on the knowledge gained in the course Building Law.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

1. The Czech Chamber of Architects.
2. Certification, conditions, fields.
3. Professional practise performed by certified architects.
4. Independent profession, an association of professional
Architects.
5. Ordinary partnership, limited company.
6. Professional practice performed by nationals of the European Union.
7. Authorized inspector, examination for his appointment.
8. Urban planning.
9. Planning permission proceedings.
10. The chosen activities in construction.
11. Expropriation Act. Public interest.
12. Administrative offenses and infractions in construction.
13. Public procurement.

Work placements

Not applicable.

Aims

Orientation in problems regal regulations future job of absolvens - as authorisation architekts in building.Busines architects. Orientation in problems contracts in building.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Plos J., Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, Praha, Grada Publishing, a. s., 2007, 672 s.

(CS)

Plos J., Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 1172 s.

(CS)

Machačková j. a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2018, 1216 s.

(CS)

Vlachová B., Zákon o vyvlastnění: komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2018, 158 s.

(CS)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon

(CS)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu (nahradila vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí les, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

(CS)

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 90/2012 S, zákon o obchodních korporacích, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 255/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v aktuálním znění

(CS)

Sdělení č. 544/2006 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle §117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, v aktuálním znění

(CS)
  1. Sdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají, v aktuálním znění
(CS)

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 368/2020, o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

(CS)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

(CS)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění

(CS)

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme NPC-ARS Master's

    specialization ARA , 2. year of study, winter semester, compulsory
    specialization ARP , 2. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. The Czech Chamber of Architects. 2. Certification, conditions, fields. 3. Professional practise performed by certified architects. 4. Independent profession, an association of professional Architects. 5. Ordinary partnership, limited company. 6. Professional practice performed by nationals of the European Union. 7. Authorized inspector, examination for his appointment. 8. Urban planning. 9. Planning permission proceedings. 10. The chosen activities in construction. 11. Expropriation Act. Public interest. 12. Administrative offenses and infractions in construction. 13. Public procurement.