Course detail

ÚSI-DSNB09Acad. year: 2021/2022

Předmět seznamuje se základními východisky humanitních a společenských věd jako je sociologie, sociální psychologie, psychologie a psychologických disciplín (např. psychologie práce, psychologie v řízení motorových vozidel atd.), podává orientaci v pohledu na fungování společnosti a jejích institucí. Informuje o základních aspektech fungování lidské psychiky, zaměřuje se na chování člověka ve společnosti včetně patologického chování, to vše ve vztahu na funkci znalce.

Learning outcomes of the course unit

Studenti získají speciální a odborné znalosti a dovednosti z oblasti humanitních věd, které umožní vidět technickou a technologickou problematiku ve vztahu k životu a funkci společnosti i její společenskou determinaci.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BAŠTECKÝ, J.: Psychiatrie, právo a společnost. Galén, 1997
ČÍRTKOVÁ,J.: Policejní psychologie. Support, Praha 1995
DACÍK, T.: Soudní antropologie. MU, Brno 1993
HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998
KOUKOLÍK,F.: Mozek a jeho duše. Makropulos, Praha 1997
KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2003
LORENZ,K.: Takzvané zlo. Kolumbus, Praha 1992
NAKONEČNÝ,M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995
VYKOPALOVÁ,H.: Vybrané kapitoly ze základů psychologie. UP, Olomouc 1995
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3.
BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK,J., ŠIMEK,J.: Psychosomatická medicína, Avicenum, Praha 1993
VACEK, J.: O nemocech duše. Mladá fronta, Praha 1996
WILSON,E.O.: O lidské přirozenosti. LN, Praha 1993
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7.
SCHMEIDLER, K. et. al. Human Machine Interface: Impact and effect of IVIS and ADAS in car. 1st ed. Brno: Transport Research Centre, 2010. 113 p. ISBN 978-80-86502-18-2.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zkouška testem a ústní zkouška

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Úvod do psychologie a sociologie. Předmět, systém, klasifikace psychologických a sociologických disciplín.
2. Základní výkladové okruhy: Osobnost a osobnostní potenciál, osobnostní typologie, temperament. Poznávání osobnosti. Společnost, její vznik, struktura a fungování
3. Duševní jevy - vnímání, paměť, myšlení, učení, city a emoce.
4. Motivy a motivace ovlivňující chování. Chování člověka z hlediska vývojového. Individuální vývoj.
5. Význam vnějších a vnitřních faktorů ovlivňující chování.
6. Normalita a patologie lidského chování.
7. Závislosti a jejich vliv na chování.
8. Psychická odolnost - důsledky a projevy zátěžových situací
9. Psychická zátěž a stres. Osobní potenciál a percepce stresu v zátěžových situacích.
10. Agrese a agresivita v chování.
11. Konflikty a zátěžové situace.
12. Psychosomatické poruchy, projevy a vliv na chování.
13. Sociální kontakt, interakce a percepce.

Aims

Studijním cílem předmětu je orientace v humanitních, sociálních a psychologických vědách na úrovni nutné k vykonávání funkce všestranně fundovaného experta v soudním inženýrství. Získání znalostí a dovedností ze sociálních věd umožní zjistit váhu lidského faktoru např. v nehodovosti na pozemních komunikacích.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Přednášky, ev. semináře

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer