Course detail

Java Programming Language

FIT-IJAAcad. year: 2021/2022

Object orientation. Java - language, objects, classes, programming techniques, libraries, development environments. Design patterns. Debugging and testing tools. Graphical user interface, threads.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Ability to apply an object-oriented approach to software application development using Java. Knowledge of basic programming techniques in Java. Experience in creating graphical user interfaces and using design patterns.

Prerequisites

Basics of imperative programming (language C) and algorithm development.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Students solve several assignments and one final project.

Course curriculum

 1. Úvod do jazyka Java: historie, nástroje, distribuce. Základní pojmy: objekt, třída, konstruktor.
 2. Datové typy. Deklarace třídy, modifikátory přístupu. Sestavení a spuštění aplikace, struktura aplikace (balíky), import tříd.
 3. Dědičnost, inicializace objektu, hierarchie dědičnosti (třída Object). Typová konverze.
 4. Abstraktní třída, rozhraní. Typová zaměnitelnost. Pole.
 5. Výjimky. Vnořené třídy, anonymní třídy. Lambda výrazy. Ověřování invariantů (assert).
 6. Kontejnery: iterátor, kolekce, seznam, množina, mapa, komparátory. Výčtový typ.
 7. Vlákna: plánování, sdílení, synchronizace.
 8. Anotace. Ladění programu (JUnit), generování dokumentace, sestavování aplikace (ant, maven), distribuce (java archive).
 9. Objektově orientovaný návrh a implementace v jazyce Java.
 10. Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing a JavaFX. Návrhové vzory MVC, Observer a Command.
 11. Vstup/Výstup. Sokety. Proudové zpracování kolekcí.
 12. Moduly, modulární JDK, runtime image. Generické typy (Generics). Zásady programování v Javě.
 13. JVM: zavádění tříd, správa paměti, garbage collector, profiling.

Work placements

Not applicable.

Aims

The aim is to introduce students to the basics of object-oriented programming in the Java environment. Students will also learn how to use design patterns and unit tests and create a simple graphical user interface.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

 • Elaboration of homeworks and the project.
 • The evaluation includes a defense of the project.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Basic literature

Harvey Deitel, Paul J. Deitel. Java How to Program, Early Objects. Global edition, 11th edition. PEARSON 2017.  ISBN-13: 978-1292223858.
Eckel, B.: Thinking in Java (4th Edition), 2006, ISBN: 978-0131872486 [starší edice dostupné elektronicky na WWW]

Recommended reading

Eckel, B.: Thinking in Java (4th Edition), 2006, ISBN: 978-0131872486 [starší edice dostupné elektronicky na WWW]
Internetové zdroje: Oracle The Java Tutorial (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/), JDK 17 Documentation (https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/).
Raoul-Gabriel Urma, Mario Fusco, Alan Mycroft: Java 8 & 9 in Action, Second Editition (Lambda, streams, functional and reactive programming). Manning, 2018.
Joshua Bloch: Effective Java, Prentice Hall; 2 edition (May 28, 2008), ISBN-13: 978-0321356680

eLearning

Classification of course in study plans

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 2. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BIT Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Seminar

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

 1. Introduction to Java: history, tools, distribution. Basic concepts: object, class, interface, constructor.
 2. Data types. Class declarations, access modifiers. Build and run application, application structure (packages), import classes.
 3. Inheritance, object initialization, inheritance hierarchy (Object class). Type conversion.
 4. Abstract class, interface. Type checking, typecasting, object comparison. Array.
 5. Exceptions. Nested classes, anonymous classes. Lambdas. Invariant asserts.
 6. Containers: iterator, collection, list, set, map, comparators. Enumerations.
 7. Threads: Planning, Sharing, Synchronization.
 8. Annotations. Program debugging (JUnit), document generation, application build (ant, maven), distribution (java archive).
 9. Object oriented design and implementation in Java. Design Patterns.
 10. Graphical User Interface JFC/Swing and JavaFX. MVC, Observer, and Command Design Patterns.
 11. Input Output streams. Sockets. Collecting data with streams.
 12. Modules, modular JDK, runtime image. Generic types (Generics). Java programming principles.
 13. JVM: class loading, memory management, garbage collector, profiling.

Project

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

 1. Homeworks practicing knowledge of essential features of the Java language.

 2. Project - small application in Java including graphical user interface.

eLearning