Course detail

Building Construction and Building Engineering Physics

ÚSI-ERPSFAcad. year: 2020/2021

Building construction: Basic terminology, principles of building design, general technical legislation, foundation structures, vertical load-bearing structures, horizontal load-bearing structures, structures connecting different height levels, roof structures, non-load-bearing structures, filling of openings.
Thermal engineering: Requirements for buildings in terms of thermal protection and low energy consumption, humidity – condensation of water vapour on the surface and inside a structure, acoustics – evaluation of noise, daylight, sunlight in residential buildings.

Learning outcomes of the course unit

Basic orientation in the field of building construction necessary for the simple technical description of individual construction elements, structures and buildings within the field of real estate.

Prerequisites

Basic general knowledge at the bachelor’s degree graduate level.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KLIMEŠOVÁ, J. Nauka o pozemních stavbách - studijní opory (CS)
MACEKOVÁ, V., ŠMOLDAS, L. Pozemní stavitelství II (S) - Schodiště a monolitické stěnové systémy (CS)
Vyhl.č.291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (CS)
Zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (CS)
Technické podklady výrobců stavebních materiálů a konstrukcí (tištěné, internetové), odborné články ze stavebnictví. (CS)
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Zákon č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (CS)
Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (CS)
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES. O energetické náročnosti budov (EPBD). (CS)
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. (CS)
VAVERKA, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. VAVERKA, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. (CS)
ČUPROVÁ, D.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ČUPR, K. Denní osvětlení budov - Návody pro cvičení. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2002. (CS)
Soubor ČSN a EN (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Tuition takes place in the form of lectures and seminars. The lectures present the basic principles and methods of the given discipline, along with problems and example solutions. The seminars focus particularly on the mastery of subject matter presented in the lectures or assigned for independent study with the active participation of students.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Credit – participation in seminars, completion of assigned tasks.
Exam – the written part is decisive. If the written part is inconclusive, an oral part will be added and it will be evaluated in accordance with the ECTS A-F classification system.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Introduction to the subject, basic terminology, principles of building design, general technical legislation.
2. Foundation structures – shallow and deep foundations. Functions. Classification, materials, principles of design and implementation, examples. Waterproofing of buildings, protection against radon.
3. Vertical load-bearing structures – walls (masonry, monolithic, prefabricated), skeletons (monolithic, prefabricated). Functions, classification, materials, principles of design and implementation, examples.
4. Horizontal load-bearing structures – ceilings, balconies, enclosed balconies, ledges, oriel windows. Functions, classification, materials, principles of design and implementation, examples.
5. Structures connecting different height levels – staircases, ramps, lifts, ladders. Functions, classification, materials, principles of design and implementation, examples.
6. Roof structures – flat roofs (single skin, double skin), sloping roofs (angled, steep). Functions, classification, materials, principles of design and implementation, examples.
7. Non load-bearing structures – cladding (self-supporting, suspended), partitions (masonry, prefabricated, monolithic). Functions, classification, materials, principles of design and implementation, examples.
8. Filling of openings – windows, doors, gates; surface treatments – plasters, floors, soffits. Functions, classification, materials, principles of design and implementation, examples..
9. Thermal technology – requirements for buildings in terms of thermal protection and low energy requirements, heat transfer coefficient, lowest internal surface temperature.
10. Humidity – water vapour condensation on the surface of the structure and inside. Elimination of thermal bridges – contactless diagnostics, possible solutions, real-world examples.
11. Acoustics – air and impact sound insulation – requirements, evaluation. Evaluation of noise.
12. Daylight – daylight factor, requirements, evaluation. Sunlight in residential buildings, sunlight on recreational areas.

Aims

The aim is for students to gain a knowledge of basic principles in the field of building construction and related building engineering physics issues.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable

Classification of course in study plans

  • Programme REI_P Master's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning

eLearning: opened course