Course detail

Bachelor Project

FSI-6BAcad. year: 2020/2021

The course is proposed to guide students during bibliographic search, study of specialized literature, working on the theme and creating software for their Bachelor theses. Student works independently under supervision and guidance of a leader of the Bachelor Thesis.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

The objective of the course is to prove student's ability to work out a Bachelor thesis.

Prerequisites

Successful completion of the course is conditional on the knowledge acquired in the course of studies with respect to the topic of the Bachelor Thesis.
The course 2IV "Information knowledge - information literacy" ought to be completed.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Supervised student's work on bachelor's thesis.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Active work on student's Bachelor thesis and its delivery, which is assessed by the supervisor of the Bachelor thesis.

Course curriculum

Not applicable.

Work placements

Not applicable.

Aims

The aim of the course is to work out the Bachelor thesis by the student.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Student's work will be checked by the supervisor of the Bachelor Thesis.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Literaturu doporučí studentovi vedoucí projektu.
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-808-9132-706. (CS)
GASTEL, Barbara a Robert A. DAY. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, [2016]. ISBN 978-1-4408-4262-7. (EN)

Recommended reading

Literaturu doporučí studentovi vedoucí projektu.
BIERNÁTOVÁ, Olga a SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů : dle ČSN ISO 690 (01 0197) [online]. V Brně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 27 s. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf (CS)
NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Praha: Grada, c2004. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-9057-2. (CS)

Classification of course in study plans

  • Programme B3S-P Bachelor's

    branch B-STI , 3. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Supervision of Bachelor’s thesis

78 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

To be specified individually: student works independently under supervision and guidance by a leader of the Bachelor Thesis.