Course detail

Dissertation

FP-IBdisPAcad. year: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně. Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Learning outcomes of the course unit

Studenti budou kompetentní vymezit reálný problém, zpracovat a řešit ho dle nejnovějších teoretických znalostí. Vyvodit relevantní závěry, opatření a doporučení pro management, včetně ekonomického zhodnocení.

Prerequisites

International Business Research Methods and Team Consultancy Project

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Literatura dle doporučení vedoucího práce

Planned learning activities and teaching methods

Osobní konzultace s vedoucím diplomové rpáce.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Studenti budou hodnoceni na základě vypracování závěrečné práce dle pokynů vedoucího práce.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně.
Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Aims

Vypracování závěrečné práce

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Odevzdání jednotlivých kapitol práce.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IBM Master's, 2. year of study, summer semester, 30 credits, compulsory

Type of course unit

 

Exercise

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer