Course detail

International Supply Chain Management

FP-IBiscPAcad. year: 2020/2021

Students obtain knowledge of approaches, realized in the international environment in connection to logistics in the concept of Supply Chain Management (SCM). They get to know the relevant terminology in connection to SCM and its consequences to international business. The main course objective is to introduce the concept of Supply Chain Management to students, and its significance to present an entrepreneurial environment in the domestic and the international environment.

Learning outcomes of the course unit

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice řízení logistických toků, zapojených do Supply Chain Management.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

AGRAWAL, N., SMITH, S. A. Retail Supply Chain Management. New York: Springer, 2009. 327 p. ISBN 978-0-387-78902-6.
BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J., COOPER, M. B. Supply Chain Logistics Management. Boston: McGraw-Hill. 2002. 656 p. ISBN 0-07-112306-7.
BRANCH, A. E. Global Supply Chain Management and International Logistics. New York: Routledge, 2009. 172 p. ISBN 978-0-415-39844-2.
FERNIE, J., SPARKS, L. Logistics & Retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain. 3rd ed. London: Kogan Page, 2009. 284 p. ISBN 978-0-7494-5407-4.
CHRISTOPHER, M. Logistics & Supply Chain Management. 4th ed. Harlow: Pearson education, 2001. 276 p. ISBN 978-0-273-73112-2.
VOCHOZKA, M., GABIBULLA, R. K., MAREČEK, J., VRBKA, J., MACHOVÁ, V. Inventory Management in Manufacturing Company. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018. 142 p. ISBN 978-80-7468-123-3.
WATERS, D. Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for Management. 4th ed. London: Kogan page, 2003. 436 p. ISBN 0-7494-3930-0.
WATERS, D. Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management. 6th ed. London: Kogan Page, 2010. 510 p. ISBN 978-0-7494-5703-7.

Planned learning activities and teaching methods

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Předmět je zakončen udělením zkoušky. Pro udělení zkoušky je nezbytné, aby student získal zápočet a úspěšně absolvoval zkouškový test (min. 50%). Prostřednictvím zkouškového testu prokáže student teoretické znalosti. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS.
Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 50% bodů, které může získat v průběhu semestru. Jednotlivé body je možné získat za jednotlivé úkoly, zadané na cvičeních (např. aktivní účast, projekt, terénní výzkum, přednášky z praxe). Hlavním předpokládaným prvkem pro získání zápočtu je vytvoření týmového projektu.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Obsah předmětu je rozdělen do dvou částí, a to přednášek a cvičení. Obsah jednotlivých přednášek je specifikován v následujících tématech:
1. lecture: Introduction to Supply Chain Management – Supply Chain Management and its connection to competitive environment (strategy, performance, changes), differences in comparison to traditional logistics approach
2. lecture: Factors, challenges and risks of Supply Chain Management – Supply Chain Management connection within LEAN concept, influencing factors in logistics and Supply Chain Management, Supply Chain Management vulnerability
3. lecture: Complexity of Supply Chain Management – usage of relevant sources, inventory management in chain, product desing according to SCM, effectiveness evaluation of Supply Chain Management activities
4. lecture: Creation of customers' value – meeintg supply and demand in Supply Chain Management, significance of customers' services, creation of customers' priorities and standards, measurement of logistics costs
5. lecture: Protection of global Supply Chain Management – tracking and identification of parcels in Supply Chain Management, specific SW tools, identification of relevant data for SW application, competitiveness in Supply Chain Management
6. lecture: Development of global Supply Chain Management – trends and Supply Chain Management sustainability in international environment, globalization of market environment

Aims

The main course objective is to introduce the concept of Supply Chain Management to students, and its significance to present an entrepreneurial environment in the domestic and the international environment. Students get a basic view of relevant activities in SCM, and the possible application of these activities to create long-time business relationships. Received knowledge help to students cohesion of particular areas of a corporate environment and connection to other courses (e.g. International Marketing, International Business, or International Economics).

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách není vyžadována. Účast na cvičeních je kontrolovaná osobní prezencí přímo vyučujícím. Dílčí zadaná práce (seminární, týmová, individuální) bude kontrolována dle zadaných kritérií. Nahrazení zameškané a řádně omluvené absence bude probíhat formou vypracování nového náhradního úkolu a jeho hodnocení podle kritérií pro udělení zápočtu.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IBM Master's, 1. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer