Course detail

Market Research

FP-BMREAcad. year: 2019/2020

1. Úvod: Charakteristika a typy výzkumu (uživatelé výzkumu, využití výzkumu v ekonomickém kontextu, druhy výzkumu, výzkumné otázky, techniky výzkumu, proces výzkumu)
2. Plán výzkumu (návrh tržního výzkumu, rozpočet, harmonogram)
3.-4. Možnosti sběru primárních dat (Focus Groups, podrobná interview, osobní interview, telefonický rozhovor, dotazníkové šetření)
5.-6. Využití sekundárních dat ve výzkumu (typy sekundárních dat a jejich využití, výhody a nevýhody, zhodnocení zdrojů dat)
7.-8. Analýza kvalitativních a kvantitativních dat (charakteristika, využití statistiky pro analýzu kvantitativních dat, využití IT pro analýzu kvalitativních dat)
9.-10. Vlastní návrh a prezentace projektové zprávy (struktura a organizace zprávy, hodnotící kritéria, ústní prezentace zprávy)
11.-12. Specifické použití výzkumu (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum, analýza spokojenosti zákazníků, Mystery Shopping)
13. Soudobé trendy ve výzkumu trhu (měnící se role výzkumníka, online výzkum trhu, Data Mining, Brain Science)

Learning outcomes of the course unit

Znalosti – student rozlišuje uživatele průzkumu, využití průzkumu v ekonomickém kontextu, je seznámen s různými druhy výzkumu, tvorbou výzkumných otázek, technikami výzkumu, sestavením harmonogramu výzkumu, metodami sběru primárních dat, použitím statistických metod k vyhodnocení primárních dat, analýzami kvalitativních a kvantitativních dat. Dále má student základní znalosti postupu vytvoření vlastního návrhu a prezentace výzkumné projektové zprávy s možnosti využití výsledků výzkumu ve specifických podnikatelských oblastech (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum či analýza spokojenosti zákazníků).
Dovednosti – student je schopen sestavit plán výzkumu, provést sběr primární dat, analyzovat a vyhodnotit je s ohledem na účel použití v oblasti činnosti konkrétního podnikatelského subjektu s návrhem vhodných strategických cílů a plánů
Kompetence – student sestavuje plán tržního výzkumu (formulace výzkumných otázek, techniky výzkumu), analyzuje získaná primární data a vyvozuje z nich relevantní závěry o aktuální situace podnikatelského subjektu na trhu a na základě prezentace výsledků přistupuje ke strategickému cílení a plánování.

Prerequisites

Požadovány jsou základní znalosti a dovednosti z předmětu Matematika (Mathematics) pro zvládnutí matematických operací se získanými primárními daty a z předmětu Aplikovaná analytická statistika (Applied Analytical Statistics) zvládnutí použití základních statistických metod pro analýzu a vyhodnocení průzkumem získaných primárních dat.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

MARVASTI, A. B. (2004). Qualitative Research in Sociology. London: Sage Publications, 160 p. ISBN 0-7619-4861-9.
BABBIE, E. (2008). The Basics of Social Research. Belmont: Thomson, 550 p. ISBN 978-0-495-09468-5.
MOISANDER, J., VALTONEN, A. (2006). Qualitative Marketing Research Methods. London: Sage Publications, 227 p. ISBN 1-4129-0381-5.
SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. (2009). Research methods for business students. 5th ed. New York: Pearson Education, 612 p. ISBN 978-0-273-71686-0.
LIPSON, CH. (2006). Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles - MLA, APA, Chicago, the Sciences, Professions, and More. Chicago: The University of Chicago Press, 197 p. ISBN 0-226-48475-0.
FELICI, J. (2012). The Complete Manual of Typography: A Guide to Setting Perfect Type. 2nd ed. Berkeley: Peachpit, 374 p. ISBN 978-0-321-77326-5

Planned learning activities and teaching methods

V rámci přednášek bude využito interaktivní formy výuky, kdy budou vysvětleny teoretické znalosti dané problematiky a následně budou v rámci diskuse aplikovány na vzorových příkladech využití. V rámci cvičení bude používána týmová práce, týmová diskuse a týmová prezentace v rámci vypracování semestrálního týmového projektu.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Studenti vypracují seminární práci na zadané téma a absolvují zápočtový test.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Úvod: Charakteristika a typy výzkumu (uživatelé výzkumu, využití výzkumu v ekonomickém kontextu, druhy výzkumu, výzkumné otázky, techniky výzkumu, proces výzkumu)
2. Plán výzkumu (návrh tržního výzkumu, rozpočet, harmonogram)
3.-4. Možnosti sběru primárních dat (Focus Groups, podrobná interview, osobní interview, telefonický rozhovor, dotazníkové šetření)
5.-6. Využití sekundárních dat ve výzkumu (typy sekundárních dat a jejich využití, výhody a nevýhody, zhodnocení zdrojů dat)
7.-8. Analýza kvalitativních a kvantitativních dat (charakteristika, využití statistiky pro analýzu kvantitativních dat, využití IT pro analýzu kvalitativních dat)
9.-10. Vlastní návrh a prezentace projektové zprávy (struktura a organizace zprávy, hodnotící kritéria, ústní prezentace zprávy) vhodný pro malé a střední podniky
11.-12. Specifické použití výzkumu (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum, analýza spokojenosti zákazníků, Mystery Shopping) v oblasti malých a středních podniků
13. Soudobé trendy ve výzkumu trhu (měnící se role výzkumníka, online výzkum trhu, Data Mining, Brain Science)

Aims

Cílem předmětu je zvládnutí základní problematiky výzkumu trhu. Student bude seznámen s výzkumnými metodami sběru primárních i sekundárních dat a jejich využití v podnikání malých a středních podniků. Student by po absolvování předmětu měl být schopne zvládnout na základě postupných kroků naplánovat a připravit výzkum, provést výzkum včetně jeho vyhodnocení a vyvození závěrů s možnostmi využití pro podnikatelskou činnost.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-E Bachelor's

    branch BAK-ESBD , 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer