Course detail

Accounting on PC

FP-UupcPAcad. year: 2019/2020

Předmět Účetnictví na PC navazuje na předměty Účetnictví a Finanční účetnictví, kde se studenti seznámili s účetními metodami zpracování informací a zobrazováním podnikových operací ve výstupech z účetnictví, tzn. v jednotlivých částech účetní závěrky i s podrobnějšími informacemi o technice účtování rutinních i specifických účetních případů.
Tyto znalosti jsou v předmětu Účetnictví na PC doplněny a rozvíjeny technikou prací s účetními doklady a účtování v účetním softwaru.

Learning outcomes of the course unit

Znalosti: Studenti získají znalosti o všech operacích, prováděných v účetním softwaru Pohoda. Podrobněji těch specifických, které se týkají vzniku účetní jednotky a aktivit, spojených se zaměstnanci.
Dovednosti :Studenti budou schopni pracovat s ekonomickým SW Pohoda ve všech běžně využívaných agendách. V praktické části získají dovednosti v účtování specifických účetních dokladů, spojených se vznikem účetní jednotky a se zaměstnanci.
Způsobilost: Na základě získaných poznatků a dovedností mohou studenti pracovat v jednotlivých agendách účetního SW. Samostatně mohou zpracovat specifické operace, týkající se vzniku účetní jednotky a operace, které se týkají zaměstnanců.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (CS)
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Ekonomický systém Pohoda: Příručka uživatele [online]. 2017. Jihlava: Stormware s.r.o., 2017, http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/. (CS)
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2018. 18. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2018. 1064 s. ISBN 978-80-7554-116-1. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Na cvičeních bude prováděna kontrola odevzdaných úkolů
1. zahajovací rozvaha
2. mzdové listy + přehledy ZP a SP
3. vyúčtování pracovních cest.
Předmět je ukončen zápočtem. K získání zápočtu je nutné aktivně se účastnit cvičení a v průběhu semestru odevzdat dílčí úkoly. Z dílčích úkolů je nutné získat minimální počet 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Předmět Účetnictví na PC navazuje na předměty Účetnictví a Finanční účetnictví. Znalosti z těchto předmětů jsou v předmětu Účetnictví na PC doplněny a rozvíjeny technikou prací s účetními doklady a účtováním v účetním SW.
1. až 7. cvičení instruktáž do SW Pohoda vč. tisku příslušných tiskových sestav.
1. Prostředí SW Pohoda, základní ovládání, obsah jednotlivých agend
2. Práce na začátku ÚO, jednotlivé agendy: fakturace
3. Pokladní doklady, bankovní doklady
4. Interní doklady, majetek
5. Mzdy, pracovní cesty
7. Práce na konci účetního období
8. až 13 cvičení samostatná práce studentů na příkladu zadaném pomocí účetních dokladů (se zaměřením na účtování na začátku ÚO a na účtování o zaměstnancích).

Aims

Cílem předmětu Účetnictví na PC je získání znalostí a praktických dovedností v účtování všech běžných operací obchodní společnosti v účetním SW a snadnější adaptace na jiné SW. Praktická část je zaměřena zejména na účtování na začátku účetního období a na účtování o zaměstnancích.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Aktivní účast studenů na cvičeních bude sledována. Neúčast na cvičeních mohou studenti nahradit podle pokynů vyučujícího.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 3 credits, compulsory

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-UAD-D , 3. year of study, winter semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Computer-assisted exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer