Course detail

Cost Accounting

FP-UnuPAcad. year: 2019/2020

The course focuses on the following areas in particular:
Costs and revenues, their meaning and possible breakdown (especially by type, purpose, calculation, by responsibility for creation, from the perspective of requirement for decisions)
Management costing – calculation (terms, subject of calculation and its definition, attribution of costs to subject of calculation, calculation of full and variable costs, structure of costs in calculation, calculation system)
- budgeting and budgets, (basic concepts, breakdown in terms of budgets, principles and methods of creating budgets, behavioural aspects of budgeting, long-term and short-term budgets, budget overheads, monitoring budget implementation)

Learning outcomes of the course unit

Skills: The student will be able to recognise the possibilities and restrictions of individual means of classifying costs in terms of their predictive abilities from the point of view of the manager taking into account the specifics of the business entity. They realize the possibility of cost management and understand the connection between cost classification, calculations and their linkage to budgets.
Skills: On both theoretical and practical levels, they acquire the knowledge necessary for determining the structure of costs in calculations, and choose the calculation techniques and systems – all with reference to the specifics or possibilities of the enterprise, or respectively the field of business.
They will learn to produce simplified long-term and short-term budgets and budget overheads including means of monitoring them.
Abilities: Students can produce a calculation formula with regard to the specific needs of the enterprise and using the appropriate technique allocate budget overheads to calculation unit/quantity, can produce simplified long-term and short-term budgets, and are able to check the implementation of the budget using monitoring methods selected with regard to the specific features of the company.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví v případových studiiích a úlohách – dotisk. Praha, Nakladatelství VŠE, 1997, 136 stran, ISBN 80-7079-990-0.
HORNGREN, Charles, T. Cost Accounting – A Managerial Emphasis. 14-th.ed. New Jersey, Prentice Hall International, 2011, ISBN-13: 978-0136126638 ISBN-10: 0136126634.
ŠOLJAKOVÁ, Libuše a kolektiv: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. 1.vydání. Praha VŠE, Oeconomica, 2011. 230 stran. ISBN 978- 80-245-1752-0.
FIBÍROVÁ, Jana a kolektiv: Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha, Wolters Kluwer, 2007, 418 stran, ISBN 978-80-7357-299-0, EAN 978807357299. (CS)
HANUŠOVÁ, H. .Nákladové účetnictví – metodické listy k předmětu. E´ learning. (CS)
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 2. Rozšířené vydání. Praha, Management Press, 2008, 622 stran, ISBN 978-80-7261-141- 6. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Požadavky k udělení zápočtu
- zpracování samostatné písemné práce (písemka) na aplikaci kalkulačních technik .......... 25 %
- zpracování samostatné písemné práce (písemka) na sestavení zjednodušeného krátkodobého rozpočtu (rozpočtovou rozvahu, výsledovku a cash-flow).... 25 %

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má ústní formu.
Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášeni a mají v IS zapsán zápočet.
Zkouška se skládá z odpovědí na dvě otevřené otázky, které písemně zadává zkoušející studentovi. Student má čas na jejich přípravu, která může mít i písemnou,(nutná je i schopnost praktické aplikace) pak je ústně prezentuje vyučujícímu…….. 50%

Výsledné hodnocení předmětu je součtem hodnocení ze cvičení a zkoušky. Hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS.

Požadavky ke zkoušce:
znalost probrané látky a její aplikace
Forma zkoušky:
- ústní – prověření teoretických znalostí

Výsledná klasifikace POČET BODŮ
Výsledné hodnocení samostatných prací 50
Ústní prověření získaných znalostí 50
CELKEM BODŮ 100
KLASIFIKAČNÍ STUPNICE
STUPEŇ BODOVÉ HODNOCENÍ
A 100-91
B 90-81
C 80-71
D 70-61
E 60 -51
F 50 a méně

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1 Náklady a výnosy, jejich význam a hlediska členění ( druhové, účelové,
kalkulační, dle odpovědnosti za vznik, z hlediska potřeb rozhodování)
2 Řízení po linii výkonů – kalkulace (základní pojmy - kalkulace, metoda
kalkulace, kalkulační jednice a kalkulační množství)
3 Předmět kalkulace a jeho vymezení, přičítání nákladů předmětu kalkulace,
kalkulace variabilních a úplných nákladů,
4 Metody výpočtu nepřímých
nákladů na kalkulační jednici.,
5 Struktura nákladů v kalkulaci - kalkulační vzorce, kalkulace s přiřazováním
nákladů dílčím aktivitám (metoda Activity Based Costing)
6 Uplatnění kalkulace - kalkulační systém (obecné schéma, kalkulační systém
v užším a širším pojetí), druhy kalkulací (propočtová, plánová, operativní,
výsledná, specifické kalkulace)
7 Rozpočetnictví a rozpočty, (základní pojmy,, úkol, význam a kontrola
rozpočtů, členění/druhy rozpočtů)
8 Zásady a metody sestavování rozpočtů.Dlouhodobé rozpočty a jejich
sestavování
9 Krátkodobé rozpočty a jejich sestavování
10 Rozpočty režijních nákladů a metody jejich sestavování
12 Kontrola plnění rozpočtů
13 Behaviorální aspekty rozpočtových prací

Aims

Understanding the importance of cost breakdowns, gaining knowledge linked to the preparation and use of calculations both in theoretical field and on the level of practical applications.
Gaining theoretical and practical skills needed for the creation and monitoring of long-term and short-terms budgets and budget overheads.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.Kvalitu zpracování posuzuje pedagog.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-UAD-D , 3. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer