Course detail

Public Law

FP-UvpPAcad. year: 2019/2020

Public law shall be introduced to students in this class. One by one, Constitutional, Criminal, Administrative, Construction, Entrepreneur or Tax law will be presented to students.

Learning outcomes of the course unit

Students will know the theoretical background and the resulting positive legal regulation. They will acquire the institutes of public law, which is the subject of focus. They will be able to understand the legal standards in terms of their systematic arrangement, they will understand the basic legal terminology and will be able to use legal terminology in the application necessary publiclaw standards as in other related legal and economic subjects and in their future professional practice.

Prerequisites

Students must be aware of basic legal concepts.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Horzinková, E. Živnostenský zákon v praxi, Anag,8 aktualizované vydání
Pomahač, R. Evropské veřejné právo, Aspi, 239 s. ISBN 80-7357-014-9
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb.
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Planned learning activities and teaching methods

Lectures consist of an explanation of basic principles, methodology of the discipline, problems and their solutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Credit is not awarded.
The test takes the form of a written test. The test consists of 30 questions with 4 response options, which is always only one correct answer. Validated knowledge is subject. The classification is in accordance with Directive Entrepreneurial faculties are.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Základy ústavního práva - Ústava, subjekty ústavního práva, ústavněprávní vztahy, stabilita a dynamismus ústavy
2. Listina základních práv a svobod - základní práva a svobody, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost, nezrušitelnost, Schengenský prostor
3. Trestní právo, trestní zákoník - trestný čin, retroaktivita, trestní odpovědnost, skutková podstata TČ, pachatel
4. Trestní právo, trestní řád - trestní řízení, presumpce neviny, osoby činné v trestním řízení, vina a trest, hlavní líčení, důkaz, vazba
5. Přestupky - přestupek, sankce, blokové řízení, příkazní řízení
6. Správní řád - správní řízení, podání, lhůta, správní orgán, doručování, rozhodnutí, exekuce
7. Přezkum správních rozhodnutí, právo na informace - odvolání, rozklad, obnova řízení, autoremedura, přezkumné řízení, právo na informace
8. Soudní přezkum správních rozhodnutí - správní žaloba, kasační stížnost, kasační princip
9. Stavební zákon - územní řízení, stavební řízení, územní rozhodnutí, územní souhlas, územní plánování, kolaudační souhlas
10. Katastr nemovitostí - nemovitá věc, parcela, pozemek, evidence v katastru nemovitostí
11. Živnostenské podnikání - vázaná, koncesovaná a volná živnost, provozovna, odpovědný zástupce
12. Daňový systém a daňové právo - daň, konstrukční prvky daně, plátce, poplatník
13. Daňový řád - daňové řízení, vyměření daně, doměření daně

Aims

The goal is to introduce students to the system and areas of public law. Students will study elementary institutes of constitutional, criminal and administrative law including the Offenses Act, Building Act and tax laws. After this course students should be able to have elementary knowledge and solve basic problems in these areas.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures is voluntary.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-UAD-D , 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning

eLearning: opened course