Course detail

Mathematics 1

FP-Bma1PAcad. year: 2018/2019

Předmět je součástí teoretického základu oboru. MA1 slouží ke sjednocení a doplnění SŠ znalostí studentů v oblastech v další výuce nezbytných základních matematických pojmů, naučí studenty s porozuměním využívat aparátu lineární algebry k řešení soustav lineárních rovnic a diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné ke studiu průběhu funkce jedné proměnné (včetně základních aplikací v ekonomických disciplínách).

Learning outcomes of the course unit

Získané vědomosti a praktické matematické dovednosti zejména budou oporou pro získávání vědomostí a rozšiřování dovedností v oborech s ekonomickým zaměřením a pro korektní využívání matematických software a dále budou důležitým východiskem pro osvojování nových poznatků v navazujících předmětech matematického charakteru.

Prerequisites

Knowledge of secondary-school mathematics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Mezník,I.:Matematika I.FP VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,Brno 2008
Marošová, M., Mezník,I.: Cvičení z matematiky I. FP VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o.Brno, Brno 2008

Planned learning activities and teaching methods

Instructing is divided into lectures and exercises. Lectures are focused on the theory referring to applications, exercises on practical calculations and solving of application tasks.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Požadavky pro udělení zápočtu:
-aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná,
-plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací,
-absolvování kontrolního testu v průběhu semestru s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).
Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky

Zkouška má část písemnou a ústní, přičemž těžiště zkoušky tvoří část písemná.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Základní matematické pojmy - množiny, čísla; matice, determinanty - soustavy lineárních rovnic a jejich řešení; diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné - základní charakteristiky, elementární funkce, polynomy a racionální lomené funkce, limita, spojitost, derivace - průběh funkce

Aims

Cílem je zvládnout řešení systémů lineárních rovnic a podrobnou analýzu dějů popsaných reálnou funkcí jedné reálné proměnné včetně realizace potřebných výpočtů obecně i v ekonomických aplikacích (i s ohledem na používání výpočetní techniky).

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures is not controlled. Attendance at exercises (seminars) is compulsory and is regularly checked. A student is obliged to give reasons for his/her absence. If the teacher accepts the reason for the absence (which is completely under his/her competence), he/she will decide about the form of the compensation for the missed lessons.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-PM Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer