Course detail

Basic Elements of Economics

FP-zaePAcad. year: 2018/2019

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.
Ve druhé části předmět pojednává o základních ekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro rozbor aktuálních otázek současné ekonomiky. Posluchač získá ucelené pensum znalostí o racionálním chování subjektů v tržním prostředí ve vztahu k otázkám dotýkajících se spotřeby, investic, inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiky. Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku.

Learning outcomes of the course unit

Student bude schopen vysvětlit základní pojmy z ekonomické teorie, principy ekonomického chování člověka, jakož i porozumí základnímu mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, včetně propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy firem a institucí.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s.ISBN 80-247-0471-4

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 ze 40 možných bodů udělovaných na cvičeních (hodnoceny jsou 2 opakovací testy a aktivita na cvičení). Body je možné získat ze 2 opakovacích testů, a to opakovací test z části mikroekonomie psaný v 7. týdnu semestru a opakovací test z části makroekonomie psaný ve 13. týdnu semestru. Každý opakovací test bude obsahovat 3 příklady a 2 teoretické otázky. Z každého opakovacího testu student může získat maximálně 17 bodů, přičemž minimum bodů pro splnění každého opakovacího testu je 9 bodů. Student má nárok na nejvýše jednu opravu opakovacího testu z mikroekonomie a nejvýše jednu opravu opakovacího testu z makroekonomie. Účast na cvičení je povinná a jsou povoleny nejvýše 2 neomluvené absence, které nesmí být využity na cvičení v 7. a 13. týdnu semestru, neboť v těchto cvičení budou psány opakovací testy. Pokud student nebude přítomen na těchto cvičeních a jeho nepřítomnost nebude řádně a včas omluvena, propadá mu řádný termín opakovacího testu a student má možnost si napsat opakovací test pouze v opravném termínu.

Forma zkoušky je písemná a obsahuje 15-20 teoretických otázek a 2 praktické příklady. Z teoretické části písemné práce může student získat maximálně 40 bodů a nutnou podmínkou pro splnění teoretické části zkoušky je 20 bodů. Jelikož zkouška prověří znalosti studenta z mikroekonomie i makroekonomie, je student povinen prokázat znalosti z obou okruhů, a tedy v teoretické části písemné práce získat 10 bodů z teoretických otázek zaměřených na mikroekonomii a 10 bodů z teoretických otázek zaměřených na makroekonomii.
Praktická část písemné práce obsahuje 2 komplexní příklady (jeden z oblasti makroekonomie a jeden z oblasti mikroekonomie). Každý příklad je hodnocen maximálně 10 body. Student musí získat z každého komplexního příkladu minimálně 5 bodů, čímž prokáže znalost oblasti makroekonomie i mikroekonomie a získá potřebné minimum bodů z praktické části písemné práce, tj. 10 bodů.
V celkovém součtu musí student získat minimálně 30 bodů z písemné práce. Pokud splní výše uvedené podmínky, přičtou se studentovi body ze cvičení. Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 40 bodů a max. 60 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 – 100 b.
B: 80 – 89 b.
C: 70 – 79 b.
D: 60 – 69 b.
E: 50 – 59 b.
F: méně než 50 b

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1) Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Chyby v ekonomickém způsobu myšlení a uvažování. Ceny jako mechanismus koordinace lidských činností. Racionální chování člověka. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Alternativní ekonomické systémy. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2) Chování spotřebitele a formování poptávky – Teorie užitu. Teorie indiference. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky. Elasticita poptávky.
3) Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl výnosů a nákladů. Rovnováha firmy. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Elasticita nabídky
4) Tržní rovnováha a efektivnost - tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5) Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. Monopolistická konkurence. Monopson.
6) Trh výrobních faktorů – trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce). Nezaměstnanost, její formy a příčiny vzniku. Měření nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti.
7) Mikroekonomická politika státu a zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8) Agregované veličiny - agregátní nabídka a agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9) Měření výkonnosti ekonomiky. Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10) Teorie peněz, rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor. Inflace a její příčiny, druhy inflace. Teorie Phillipsovy křivky.
11) Makroekonomické cíle a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
12) Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
13) Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Aims

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na cvičení se průběžně kontroluje. Student má nárok na maximálně 2 neomluvené absence v rámci semestru, které nesmí být využity na cvičení v 7. a 13. týdnu semestru, neboť v těchto cvičení budou psány opakovací testy.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-PM Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 7 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer