Course detail

Professional Experience 2

FP-KopxlPAcad. year: 2018/2019

Předmět je součástí zpracování bakalářské práce. Student při zpracování musí čerpat z dat z reálného prostředí, k čemu slouží praxe v reálných podmínkách podnikatelského subjektu.

Learning outcomes of the course unit

Schopnost využití teoretických poznatků v různých reálných prostředích, znalosti úpravy standardních modelů pro konkrétní využití, dovednost v tvorbě závěrečné práce.

Prerequisites

None.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN 978-80-7357-738-4.
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN 978-80-7418-197-9.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Podle úrovně zpracovaných částí bakalářské práce.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Seznámení studentů s praktickými přístupy manažerského rozhodování v podnicích/organizacích se záměrem ověření teoretických znalostí a nabytí nových základních dovedností z oblasti ekonomicko-manažerského řízení.
Student má za úkol sestavit písemnou zprávu, která bude obsahovat organizační strukturu vybraného podniku/organizace. Popíše danou problematiku ekonomicko-manažerského řízení v podniku/organizaci. Zhodnotí slabé a silné stránky, možnosti a příležitosti a jejich vazby na výsledky podnikatelské činnosti a dosažení udržitelného rozvoje podniku/organizace. Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti z profilujících předmětů v praxi formou stáží v podnicích/organizacích.
Odbornou praxí získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v ekonomicko-manažerském řízení podniku/organizaci. Seznámit se s dílčími problémy, které se stanou podkladem pro řešení bakalářské práce.

Aims

Cílem předmětu je zpracování bakalářské práce.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Výuka není kontrolovaná..

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-EP Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Internships

60 hours, optionally

Teacher / Lecturer