Course detail

Managerial Economics 1

FP-Kme1PAcad. year: 2018/2019

Předmět se zaměřuje na propojení jednotlivých znalostí a dovedností, působí jako integrující prvek propojující jednotlivé manažerské dovednosti. Studenti si osvojí metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, s důrazem na praktickou využitelnost v řešení komplexních numerických manažerských problémů.

Learning outcomes of the course unit

Student bude znát na pokročilé úrovni formulaci metodických postupů řešeni obecných manažerských problémů. Na základě vstupních podmínek bude schopen aplikovat vhodnou metodu a bude schopen kriticky zhodnotit a vysvětlit dosažené výsledky.

Prerequisites

Knowledge of business economics, economics, mathematics is assumed at the bachelor level.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-932-8.

Planned learning activities and teaching methods

The course is taught in the form of lectures, which have the character of interpretation of basic principles and theory of given discipline. Exercise is focused on the practical handling of the material discussed at the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce u písemných testů, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Body je možné získat za dva testy, které proběhnou v půli a na konci semestru. Pro oba testy platí následující:
Testy jsou písemné odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika možných, slovní odpovědi nebo jejich kombinace, dále výpočetní příklady. Opravný termín je možný pouze ze závažných důvodů neúčasti(typicky zdravotní důvody - je nutno dokladovat).
Půl-semestrální test - maximum 20 bodů.
Semestrální test - maximum 20 bodů.

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška je písemné, skládá se z otevřených otázek a početních příkladů z probrané problematiky. Maximální počet dosažených bodů je 60. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body.

Stupnice pro výslednou klasifikaci je dána součtem bodů pro zápočet a bodů ze zkoušky. Hodnocení je následující:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Úvod do předmětu, Manažerská ekonomika jako teoretická věda, vědecké metody využívané v předmětu.
2. Tvorba podnikohospodářských modelů, bariéry využití.
3. Forma podnikání jako rozhodovací problém, ekonomické problémy spojování podniků, kvantifikace vstupních faktorů modelu.
4. Cíle a vývoj podniku – (Kritéria pro stanovení cílů, Metody řešení konfliktů mezi cíli, Metody a nástroje prognózování).
5. Cíle a vývoj podniku – (Životní cyklus podniku).
6. - 7. Nestandardní modely investiční plánování a rozhodování – ( metoda korekce, citlivostní analýza, Deanův model, simultánní investiční plánování, využití rozhodovacích stromů, metoda Monte Carlo).
8. Riziko v rozhodování, teoretický model rozhodování za rizika, odstranění subjektivity, využití statistických nástrojů.
9. Hospodaření s dlouhodobým majetkem, Modely obnovy a výměny, Energetické hospodaření.
10. Vícekriteriální hodnocení, výběr metod, omezení při použití.

Aims

Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad obecných problémů hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví. Globálním cílem je shrnout komplexní vědomosti a dovednosti se zvýrazněním souvislostí a vazeb v podnikové a manažerské ekonomiky. Studenti si osvojí metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, které se zabývají studiem.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na cvičeních a přednáškách je dobrovolná.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-EP Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer