Course detail

The methodology of creation the final assignment

FP-MTZPDAcad. year: 2018/2019

The course focuses especially on the following topics:
Professionalism, scientific methodology and creativity, structure of the final thesis and formal requirements for its layout, information resources and literature quotations, mistakes frequently occurring in elaboration of final thesis, problem-solving methods, presentation of final thesis.

Learning outcomes of the course unit

Having completed the course, students will be able to define a problem, to find, organize and generalize information, to find and use suitable methods for solution to the given problem, and to compose a defence.

Prerequisites

In compliance with Bachelor programmes at Faculty of Business and Management, BUT

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KAPOUNOVÁ, J. a P. KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: Od zadání po obhajobu. Praha: Grada Publishing a.s., 2017, 136 s. ISBN 978-8027-1968-45. (CS)
ISO norma 690 (CS)
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course is taught through seminars, where students are learning different methods of creating thesis.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
vypracovanou seminární práci student zasílá na online platformu e-learningu a to nejpozději do konce 12 týdne semestru. Konečné hodnocení studenta je založeno na hodnocení provázanosti jednotlivých částí bakalářské práce cvičícím a způsobu a kvalitě použití citací dle ISO 690 hodnocenou externím odborníkem.
BODOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
Celkem, lze z individuálního projektu získat 100 bodů a z toho:
• Provázanost názvu, metodiky, cílů a teoretické části práce – 0 - 60 bodů, přičemž minimální hranice je stanovena na 30 bodů (hodnotí cvičící)
• Vizuální a typologická stránka projektu – 0-10 bodů, přičemž minimální hranice je stanovena na 5 bodů (hodnotí cvičící)
• Povaha použité odborné literatury a citace – 0 - 30 bodů, přičemž minimální hranice je stanovena na 15 bodů (hodnotí externista)
Důvody k neudělení zápočtu!!!
• neodevzdání výzkumného projektu v termínu
• absence na cvičení vedenou externím odborníkem
• získání 50 a méně bodů (součet minimálních hranic z každé oblasti)

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Topics of seminars are the following:
- Practice in industrial companies
- Methodology of creative work
- Searching and processing information
- Formal aspects of complex written work
- Literature quotations
- Model structure of final thesis
- Formal requirements on final thesis and most frequent errors
- Practikal presentation of final thesis study

Aims

The main objective of the course is to make students familiar with intellectual work methodology, ways of retrieving, processing and use of information, as well as with the formal aspects of the final thesis. It focuses also on mastering basic skills when preparing for, working out and presenting the final thesis.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Submitting the requested materials on time.
Seminars are obligatory in the part of external lecture.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-UAD , 3. year of study, winter semester, 1 credit, compulsory
    branch BAK-EP , 3. year of study, winter semester, 1 credit, compulsory
    branch BAK-EPM , 3. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer