Course detail

Remuneration Systems in Organizations

FP-sooPAcad. year: 2018/2019

The course is concerned with the following problem areas: reward system, function of remuneration in a company management systém, legal aspects of remuneration, creating a company payroll system and evaluating its efficiency, the wage system of the company, relationship between work motivation and remuneration, non-monetary rewards, collective tripartite bargaining.

Learning outcomes of the course unit

Student bude znát odbornou terminologii v dané oblasti. Pochopí význam odměňování a tvorby mzdových systému z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci obchodní společnosti a životní fázi organizace. Zároveň pochopí provázanost této problematiky s mikroekonomickými a makroekonomickými faktory a právními předpisy, které ovlivňují tvorbu systému odměňování v organizacích. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit vnitropodnikové směrnice týkající se oblastí odměňování a motivace zaměstnanců, najít a zdůvodnit nedostatky, navrhnout jejich řešení.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s. ISBN 978-80-247-2890-2. (CS)
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1407-3. (CS)
KLEIBL, Jiří. Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav. 2.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 218 s. ISBN 80-7079-202-7. (CS)
KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada, 2011. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 281 s. ISBN 978-80-247-3823-9. (CS)
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8. (CS)
KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Management Press,2004. 209 s. ISBN 80-7261-116-X. (CS)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. (CS)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course is taught through lectures explaining the basic principles and theory of the discipline.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Student získá klasifikovaný zápočet za vypracování případové studie a aktivní účást na přednáškách. Hodnocení předmětu je v rozmezí 0 – 100 bodů. Požadovaný minimální počet je 50 bodů.

Celková stupnice hodnocení klasifikovaného zápočtu:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 49 b.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Úvod do problematiky odměňování – význam, cíl, systém, funkce, dělení, zákonná ustanovení v oblasti odměňování, odměňování ve státní sféře (plat), odměňování v soukromé sféře (mzda).
2. Teorie mzdy - specifika práce, národní hospodářství a mzda, předmět a úloha mzdových teorií, mzdové teorii v ekonomických teoriích, vývoj názorů na podstatu a funkci mzdy v teorii mzdy, ekonomická funkce mzdy.
3. Tvorba mzdového systému a jeho rozvíjení - životní cyklus organizace a jeho vliv na odměňování, požadavky kladené na mzdový systém, rámcový projekt mzdového systému. Hodnocení účinnosti mzdového systému - východiska a cíle metod hodnocení účinnosti mzdových systémů, hodnocení účinnosti mzdových forem, metody komplexního hodnocení účinnosti mzdových systémů organizace.
4. Mzdový systém organizace - mzdová strategie, vnější faktory ovlivňující mzdovou strategii, vnitřní faktory ovlivňující mzdovou strategii, cíle mzdové politiky, definice mzdového systému organizace, tvorba mzdového systému organizace, mzdotvorné faktory, nástroje mzdového systému, individuální mzda.
5. Nástroje mzdového systému organizace - hodnocení práce, tarifní soustava, tarifní stupnice.
6. Nástroje mzdového systému organizace - hodnocení pracovních podmínek, hodnocení diferenciace mezd.
7. Nástroje mzdového systému organizace - mzdové formy, dodatkové mzdové formy.
8. Zaměstnanecké výhody – definice, důvody poskytování, význam, rizika, znaky, dělení, strategie poskytování, financování zaměstnaneckých výhod, z hlediska zákoníku práce, z hlediska zákona o dani z příjmů, z hlediska pojistného na sociálním zabezpečení a na zdravotním pojištění
9. Pracovní motivace vs. mzda - teorie pracovní motivace a stimulace jako východisko pro určení úlohy mzdy v systému řízení.
10.Pracovní motivace vs. mzda - postavení a funkce mzdy v systému pracovní motivace, mzdový systém a jeho motivační účinnost v systému řízení.
11.Řízení pracovního výkonu – pojetí, cyklus, postup, cíle, zásady aplikace.
12. Hodnocení pracovníků - pojetí, úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků, pracovní výkon, jeho determinanty a kritéria, proces hodnocení pracovníků, kdo hodnotí pracovníky, metody hodnocení pracovníků, sdělování výsledků hodnocení pracovníkům, rozhovor o výsledcích hodnocení, problémy a chyby hodnocení pracovníků a cesty překonávání, vztah hodnocení pracovníků k jiným personálním činnostem, úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru.
13. Případová studie.

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odměňování, funkce mzdy v systému řízení podniku, její kategorie a vývojem, tvorby a nástrojů mzdového systému organizace včetně hodnocení jeho účinnosti, vztahu motivace, mzdy a pracovního výkonu, řízení pracovního výhonu a jeho hodnocení.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednášce je nepovinná. Aktivní účast studenta na přednášce je zohledněna v konečném hodnocení předmětu.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-EP , 1. year of study, winter semester, 4 credits, compulsory
    branch BAK-EPM , 1. year of study, winter semester, 4 credits, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer