Project detail

Vývoj, realizace a uvedení do provozu souboru rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1

Duration: 21.05.2021 — 30.11.2021

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2021-05-21 - 2021-11-30)

On the project

Vývoj, realizace a uvedení do provozu souboru rozvaděčů pro specializovaný testovací systém. Účelem testovacího systému je vytvoření umělé střídavé soustavy (US) nízkého napětí (NN), umožňující simulaci vybraných jevů na výstupním napětí (v US), odděleně od veřejné distribuční sítě (DS) NN, pro testování chování a odezvy střídačových výrobních modulů (VM), ale i komplexnějších systémů lokálního energetického managementu (EM) v kombinaci s bateriovými uložišti (BU) a zátěžemi. Testovací systém se předpokládá v provedení stacionárním s testováním v laboratorních podmínkách a s omezenou přemístitelností. Primárně má být testovací systém určen pro 1-fázové nebo 3-fázové fotovoltaické VM kategorie A1 s jmenovitým výkonem na fázi 3,7 kW a 3,7 kVA a tedy nominálním třífázovým výkonem 11 kW a 11 kVA, se jmenovitým napětím 230 V 50 Hz, resp. 3x230/400 V 50 Hz. Připojení do střídavé US je potom tří-, čtyř-, nebo pěti-vodičové. Výkon dodávaný VM do US musí být spotřebován, dle požadavku regenerován do DS. Z principu BU mohou a budou pracovat i v nabíjecím módu, tedy s odběrem z US, o předpokládaném příkonu max. 3,7 kW/kVA na fázi, či 11 kW/kVA třífázově, který, pokud nebude hrazen možnou současnou výrobou VM, musí být dodán z DS. Spotřebu v US mohou dále představovat soubory řízených i neřízených zátěží, které jsou pro účely zkoušek potřebné, nebo jsou součástí testovaného komplexního EM. Uvažovaný jednotkový příkon jednotlivých zátěží připojitelných do US je rovněž 3,7 kW/kVA na fázi, či 11 kW/kVA třífázově. Předpokladem je, že jednotkový výkon/příkon všech komponent testovacího systému na rozhraní US bude omezen na 3,7 kW/kVA na fázi, res. 11 kW/kVA třífázově, konkrétně na odpovídající nominální fázový proud 16 A. Uvnitř US následně může docházet, s ohledem na výkonovou/proudovou bilanci (mezi zdroji a spotřebiči v US), i k intenzivnějším tokům, které však budou při dimenzování komponent systému omezeny - navrženy na 32 A (tepelných). Celková bilance US, z hlediska testovacího/napájecího zkušebního zdroje US, pak může být odběrová i dodávková, ale s předpokladem omezení rovněž na 16 A na fázi.

Description in English
Development, implementation and commissioning of a set of switchboards for a specialized test system. The purpose of the test system is to create an artificial low voltage (LV) alternating current (AC) system, enabling the simulation of selected phenomena at the output voltage (in the AC), separately from the LV public distribution network (DS), for testing the behaviour and response of inverter production modules (VMs), but also more complex local energy management (EM) systems in combination with battery banks (BUs) and loads. The test system is assumed to be stationary with testing under laboratory conditions and limited relocatability. Primarily, the test system is to be designed for 1-phase or 3-phase category A1 photovoltaic VMs with a nominal power per phase of 3,7 kW and 3,7 kVA and therefore a nominal 3-phase power of 11 kW and 11 kVA, with a nominal voltage of 230 V 50 Hz and 3x230/400 V 50 Hz respectively. The connection to the AC US is then three-, four-, or five-wire.

Keywords
Testovací systém, FVE, RfG, PPDS

Key words in English
Test system, PV generating units, RfG directive, PPDS regulation

Mark

SR182157042

Default language

Czech

People responsible

Dvořáček Jiří, Ing. - fellow researcher
Koval Filip, Ing. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Radil Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vojtek Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vrána Michal, Ing. - fellow researcher
Vrtal Matěj, Ing. - fellow researcher
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2021-05-21 - 2021-11-30)
division-EEN-CVVOZE
- (2021-05-21 - 2021-11-30)

Results

DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; KOVAL, F.; VRTAL, M.; RADIL, L.: CTS-EGD-2021; Soubor rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 a jejich zařízení. EG.D, a.s., Spínací stanice EG.D, Máchova, 370 01 České Budějovice. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/CTS-EGD-2021. (poloprovoz)
Detail