Project detail

Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem

Duration: 01.01.2018 — 30.04.2021

On the project

Na trhu jak v ČR tak i v zahraničí plánovaný těžební stroj nemá zastoupení, protože návazné zpeněžení tenkých sortimentů dříví je nedostatečné. Proto zahraniční výrobci produkují střední a velkou třídu strojů. Navazujícími dílčími cíli budou výsledky aplikovaného výzkumu účinků provozu stroje na prostředí, zejména na půdu a kořenový systém stromů, provozní spolehlivost stroje, technicko - ekonomické ukazatele a optimální ergonomické parametry harvestoru. Návrh projektu je koncipován jako čtyřetapový s tím, že jednotlivé etapy jsou dále podrobně rozplánovány tak, aby naplnily cíle projektu, realizaci stanovených výstupů a především požadavky trhu. Zahájení sériové výroby do tří let po ukončení projektu.

Description in English
There is no representation on the market both in the CR and abroad, because the subsequent milling of thin assortments of wood is inadequate. That is why foreign manufacturers produce medium and large class of machines. Subsequent sub-objectives will be the results of applied research on the effects of machine operation on the environment, especially on the soil and root system of trees, operational reliability of the machine, technical and economic indicators and optimal ergonomic parameters of the harvester. The design of the project is conceived as a four-stage one, with the individual stages being further elaborated in order to fulfill the project objectives, the realization of the specified outputs and above all the requirements of the market.

Keywords
Harvestor; Hybridní pohon

Mark

TH03010007

Default language

Czech

People responsible

Pazdera Ivo, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder

Results

MERGL, V.; KAŠPÁREK, J. Numerical Determination of the Accuracy of Gravity Center Coordinates and Stability of a Model Concept of Harvester with the Rigid Frame. Forests, 2022, vol. 13, no. 4, p. 1-18. ISSN: 1999-4907.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R. Hybrid Tree Harvester Machine with Battery Powered Hydro-electric Drive. In 20th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2019. ECS Transactions. 2019. p. 1-6. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
Detail