Project detail

Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání

Duration: 01.10.2016 — 31.03.2020

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2016-10-01 - 2020-03-31)

On the project

Cílem projektu je vyvinout systém mazání strojních celků s proaktivním řízením v reálném čase. Proaktivní řízení je umožněno využitím nástrojů pro průběžnou diagnostiku stavu maziva a monitoring provozních parametrů mazaného uzlu a prvků zajišťujících aktivní zásah do parametrů mazacího média. Základ tvoří řídicí systém, který zpracovává informace diagnostiky a monitoringu, vyhodnocuje stav mazaného uzlu a řídí zásahy mazacího systému s cílem aktivně předcházet poruchám a zvýšit tak spolehlivost strojů. Tím lze dosáhnout významných finančních úspor, vyšší efektivity a posílení udržitelnosti a konkurenceschopnosti výroby a souvisejících ekonomických aktivit. Vývoj řídicího systému se opírá o výzkum v oblasti aplikované tribologie, jehož cílem je experimentálně stanovit vlivy kontaminace a degradace maziva a vazby mezi souvisejícími výstupy diagnostických systémů, vlastními proaktivními zásahy a chováním tribologického uzlu. Na bázi modularity umožní systém širokou aplikovatelnost v různých oblastech strojírenství. Předpoklad rychlého tržního uplatnění implikuje aplikační zaměření projektu zejména na mazání ozubených převodů velkých strojních celků pracujících v nepřetržitém provozu a extrémních podmínkách, kde je kontaminace systému mazání hlavní příčinnou plánovaných i havarijních odstávek.

Keywords
mazání; mazací systém; diagnostika; monitorování; proaktivní řízení; proaktivní údržba

Mark

FV10474

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2016-10-01 - 2020-03-31)

Results

OMASTA, M.; STRNAD, J.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. Využití monitoringu stavu maziva pro hodnocení chování mazaného uzlu. Praha: Česká strojnická společnost z.s., 2018. s. 19-23.
Detail

ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.; OMASTA, M.: Proaktivní mazání; Mazací systém s proaktivním řízením. Umístěno v rámci provozních zkoušek u vybraného odběratele systému nebo na zkušebním stanovišti firmy Tribotec, Košuličova 4, 619 00 Brno.. URL: http://www.tribotec.cz/projekt-FV10474/. (prototyp)
Detail

OMASTA, M.; SVOBODA, P.; ŽÁČEK, J.: B2B test rig; Experimentální zařízení typu back-to-back. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=369. (funkční vzorek)
Detail