Project detail

Research and Development of Lubrication System with Proactive Control.

Duration: 01.10.2016 — 31.03.2020

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2016-10-01 - 2020-03-31)

On the project

Cílem projektu je vyvinout systém mazání strojních celků s proaktivním řízením v reálném čase. Proaktivní řízení je umožněno využitím nástrojů pro průběžnou diagnostiku stavu maziva a monitoring provozních parametrů mazaného uzlu a prvků zajišťujících aktivní zásah do parametrů mazacího média. Základ tvoří řídicí systém, který zpracovává informace diagnostiky a monitoringu, vyhodnocuje stav mazaného uzlu a řídí zásahy mazacího systému s cílem aktivně předcházet poruchám a zvýšit tak spolehlivost strojů. Tím lze dosáhnout významných finančních úspor, vyšší efektivity a posílení udržitelnosti a konkurenceschopnosti výroby a souvisejících ekonomických aktivit. Vývoj řídicího systému se opírá o výzkum v oblasti aplikované tribologie, jehož cílem je experimentálně stanovit vlivy kontaminace a degradace maziva a vazby mezi souvisejícími výstupy diagnostických systémů, vlastními proaktivními zásahy a chováním tribologického uzlu. Na bázi modularity umožní systém širokou aplikovatelnost v různých oblastech strojírenství. Předpoklad rychlého tržního uplatnění implikuje aplikační zaměření projektu zejména na mazání ozubených převodů velkých strojních celků pracujících v nepřetržitém provozu a extrémních podmínkách, kde je kontaminace systému mazání hlavní příčinnou plánovaných i havarijních odstávek.

Description in English
The aim of the project is to develop a lubrication system with a real-time proactive control. Proactive control is allowed by using tools for on-line diagnostics of lubricant and monitoring of operating conditions ensuring an active intervention into the parameters of lubricating medium. The base consists of a control system that processes diagnostic and monitoring information, evaluates conditions and health of lubricated parts and manages the interventions of lubricating system to actively prevent failures and increase reliability of machines. This can achieve significant cost savings, greater efficiency, and enhance the sustainability and competitiveness of production and related economic activities. Development of the control system is based on a research in applied tribology, which aims to determine the effects of contamination and degradation of the lubricant and links between related outputs of diagnostic systems, their own proactive interventions and tribological behavior of lubricated parts. Based on modularity the system allows wide applicability in various fields of engineering. The project is focused particularly on the lubrication of large gear-boxes working in continuous operation and extreme conditions where contamination is the main cause of the lubrication system shutdowns.

Keywords
mazání; mazací systém; diagnostika; monitorování; proaktivní řízení; proaktivní údržba

Key words in English
lubrication- lubrication system- diagnostics- monitoring- proactive control- proactive maintenance

Mark

FV10474

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2016-10-01 - 2020-03-31)

Results

OMASTA, M.; STRNAD, J.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. Využití monitoringu stavu maziva pro hodnocení chování mazaného uzlu. Praha: Česká strojnická společnost z.s., 2018. s. 19-23.
Detail

ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.; OMASTA, M.: Proaktivní mazání; Mazací systém s proaktivním řízením. Umístěno v rámci provozních zkoušek u vybraného odběratele systému nebo na zkušebním stanovišti firmy Tribotec, Košuličova 4, 619 00 Brno.. URL: http://www.tribotec.cz/projekt-FV10474/. (prototyp)
Detail

OMASTA, M.; SVOBODA, P.; ŽÁČEK, J.: B2B test rig; Experimentální zařízení typu back-to-back. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=369. (funkční vzorek)
Detail