Project detail

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty

Duration: 01.06.2012 — 30.05.2014

Funding resources

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV

- whole funder (2012-06-01 - 2014-05-31)

On the project

Cílem projektu je v letech 2012 až 2014 popularizovat vědu a výzkum na VUT v Brně a v České republice k zabezpečení lidských zdrojů. Popularizace výzkumu a vývoje bude zaměřena především na výsledky vědecko výzkumných týmů a VaV výstupů 7 projektů národních a regionálních center OP VaVpI na VUT v Brně. Výstupy projektu zkvalitňují lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, v projektu se systematicky, dlouhodobě a inovativně spolupracuje s 1840 talentovanými studenty ZŠ a SŠ a s 1020 studenty VŠ zejména bakalářského studia, kteří se zapojí do vědeckovýzkumných týmů na VUT v Brně. Doplňkovým cílem je vzdělávání 1200 účastníků projektu v kurzech zaměřených na popularizaci VaV v prezenční i distanční formě. V rámci tohoto projektu bude 1290 úspěšně podpořených talentovaných studentů základních a středních škol a dále 867 studentů VŠ především bakalářského stupně studia. Současně bude také úspěšně podpořeno 850 pracovníků v dalším vzdělávání.

Description in English
The project aims to promote science and research at the Technical University in Brno and the Czech Republic to secure human resources. Popularization of research and development will focus on the results of scientific research teams and R & D outputs 7 projects of national and regional centers of OP RDI BUT. Project outputs improve the quality of human resources in research and development, project systematically, long-term and innovative working with talented students of 1,840 primary and secondary schools, and 1,020 university students especially undergraduate students who will be involved in scientific research team at the Technical University in Brno. An additional objective is the education project 1200 participants in courses aimed at popularization of R & D in the form of time and distance. As part of this project will be successfully supported 1,290 talented students of primary and secondary schools and 867 university students primarily bachelor degree. At the same time it will also successfully supported 850 people in further education.

Keywords
spolupráce

Key words in English
collaboration

Mark

EE2.3.35.0004

Default language

Czech

People responsible

Bejček Vlastimil, Ing., CSc. - fellow researcher
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Project Support Centre
- (2016-11-01 - not assigned)
Institute of Materials Science and Engineering
- (2012-06-01 - 2014-05-31)

Results

GLAJC, P.; ZLÁMAL, J.; MACH, J.; KOLÍBAL, M.; ŠIKOLA, T. Návrh iontového zdroje se sedlovým polem a žhavenou katodou. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 181-183. ISSN: 0447-6441.
Detail

DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KLEMENT, R.; BABOCKÝ, J.; TUČEK, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 162-164. ISSN: 0447-6441.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Strontium Aluminate - Cement Fundamentals, Manufacturing, Hydration, Setting Behaviour and Applications. Croatia: InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2014.
Detail

LIŠKOVÁ, Z.; HAMMEROVÁ, V.; ZAHRADNÍČEK, R.; MACH, J.; PROCHÁZKA, P.; HULVA, J.; BARTOŠÍK, M.; ŠIKOLA, T. Měření Schotkyho grafen/Si přechodu metodou EBIC. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 189-191. ISSN: 0447-6441.
Detail

PROCHÁZKA, P.; BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; LIŠKOVÁ, Z.; DAVID, B.; HULVA, J.; KONEČNÝ, M.; ŠIKOLA, T. Shubnikovy-de Haasovy oscilace na grafenu připraveném metodou CVD. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 195-198. ISSN: 0447-6441.
Detail

Link