Project detail

Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace

Duration: 26.07.2012 — 30.06.2015

Funding resources

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV (2. výzva)

- whole funder (2012-07-26 - 2015-06-30)

On the project

Projekt je zaměřen na vytvoření materiálních podmínek pro zformování týmů NETME centra při FSI VUT v Brně, Divize pokrokových materiálů. Předmětem řešení je vytvoření systému všestranného zvyšování kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků počínaje péčí o studenty magisterských a doktorských programů. Předpokládá se podpora příchodu vědců ze zahraničí, tvorba týmů s využitím jejich erudice, zvyšování odborné výkonnosti vybraných akademických pracovníků, včetně vytváření startovacích pozic, a rovněž propagace výsledků tvůrčí práce. Ke zvyšování kvalifikace a vytváření vazeb v mezinárodním měřítku budou využívány zahraniční pobyty vybraných pracovníků. Zvláštní úsilí bude věnováno vztahům s aplikační sférou, včetně intersektoriální mobility. Budou vytvářeny nástroje kontroly dopadů uvedených aktivit. Projekt přispěje ke zefektivnění stávající a navázání nové spolupráce s renomovanými tuzemskými i zahraničními pracovišti a k zapojení NETME centra do mezinárodní kooperace vědeckých prací.

Description in English
The project is aimed at creating the material conditions for the formation of teams NETME Centre at Brno University of Technology, Division of advanced materials. Subject of the solution is to create a comprehensive system of increasing competencies of research workers from the care of the students at masters and doctoral programs. Support is foreseen for researchers coming from abroad, work teams utilizing their knowledge, an increase in the professional performance of selected academic staff, including the creation of starting positions as well as the promotion of creative work. Skills development and networking on an international scale will be used in foreign stays selected employees. Special efforts will be devoted to relations with industry, including intersektoriální mobility. They created instruments of control the impacts of activities. The project will contribute to the efficiency of existing and new cooperation with renowned domestic and foreign institutions and centers NETME involvement in international scientific cooperation works.

Keywords
design materiálů

Key words in English
materials design

Mark

EE2.3.20.0197

Default language

Czech

People responsible

Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Results

STRATIL, L.; HADRABA, H.; ŠIŠKA, F.; DLOUHÝ, I. A calibration of Gurson-Tvergaard-Needleman micromechanical model of ductile fracture. In Engineering mechanics 2013. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2013. p. 560-566. ISBN: 978-80-87012-47-5.
Detail

MORAVČÍK, I.; BREZNIČAN, M. Simulácia kaliaceho procesu ložiskových krúžkov z ocele 100Cr6. In SEMDOK 2014. 2014. s. 162-165. ISBN: 978-80-554-0832-3.
Detail

STRATIL, L.; ŠIŠKA, F.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I. Application of simplified mechanical model for description of specimen size effect on resistance against stable tearing. In Engineering mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics nad Biomechanics, 2014. p. 596-599. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

ŠULÁK, I.; OBRTLÍK, K.; ČELKO, L.; GEJDOŠ, P. EFFECT OF GRIT BLASTING SURFACE TREATMENT ON HIGH TEMPERATURE LOW CYCLE FATIGUE LIFE OF INCONEL 713LC. In Multi Scale Design of Advanced Materials. Brno: 2015. p. 139-144. ISBN: 978-80-214-5146-9.
Detail

SEITL, S.; BÍLEK, V.; KERŠNER, Z. Comparison of Fatigue Parameters of Alkali-Activated and Ordinary Portland Cement Based Concretes. In Non-Traditional Cement & Concrete V. Brno, Česká republika: 2014. p. 201-204. ISBN: 978-80-214-4867-4.
Detail

SEITL, S.; BÍLEK, V.; KERŠNER, Z. Comparison of Fatigue Parameters of Alkali-Activated and Ordinary Portland Cement Based Concretes. International Journal of Research in Engineering and Technology, 2014, vol. 3, no. 13, p. 203-208. ISSN: 2321-7308.
Detail

STRATIL, L.; ŠIŠKA, F.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I. Modeling of ductile tearing for RAFM steel Eurofer97. Procedia Materials Science, 2014, vol. 3, no. 6, p. 1155-1160. ISSN: 2211-8128.
Detail

BÁRTKOVÁ, D.; JANŮ, E.: Víceúrovńový design pokročilých materiálů. Velké Bílovice (28.05.2015)
Detail