Project detail

Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2

Duration: 01.01.2013 — 30.09.2016

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2013-01-01 - 2016-09-30)

On the project

Tento projekt se zabývá digitalizací měření dle standardu IEC 61850-9-2, která přináší do oblasti chránění a řízení rozvodných zařízení nové možnosti a to při značných materiálových úsporách oproti klasickému řešení. Záměrem projektu je vyvinout unikátní zařízení pro digitalizaci výstupního signálu senzorů proudů a napětí ve formě funkčního vzorku parametrizovatelné slučovací jednotky a ve spojení s průmyslově vyráběnými senzory vytvořit senzorický systém pro měření napětí a proudů s digitální rozhraním dle IEC 61850. Důležitou součástí výsledku projektu je softwarový nástroj pro zpracování výstupních dat senzorů s digitálním rozhraním sloužící k testování, verifikaci a zobrazení měřených signálů. Tento softwarový nástroj dále umožní řešit systémy chránění a řízení v sítích vn s komunikací podle IEC 61850 jako otevřené systémy s možností interoperability zařízení různých výrobců, která podporují uvedený standard.

Description in English
This project focuses on the digitizing of measurement according to IEC 61850-9-2, which brings new possibilities to the protection and control of switchgears under significant material savings in comparison with conventional solutions. The aims of the project is to develop a unique device for digitizing the output signal current and voltage sensors in the form of parameterized functional merging unit and by its joining together with industrially manufactured sensors create a sensory system for measuring voltage and current with a digital interface according to IEC 61850. An important part of the result of the project is a software tool for processing the output data sensors with digital interface used for testing, verification and display of measured signals. This software tool will enable to solve protection and control systems in MV networks with IEC 61850 communications as open systems with the possibility of different vendors devices interoperability that support the above standard.

Keywords
Vysoké napětí; proudový senzor; napěťový senzor; slučovací jednotka; procesní sběrnice; IEC 61850; rozváděč; chránění a řízení; měření.

Key words in English
Medium Voltage; Current Sensor; Voltage Sensor; Merging unit; Process Bus; IEC 61850; Switchgear; Protection and Control; Measurement.

Mark

TA03010444

Default language

Czech

People responsible

Bajánek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2013-01-01 - 2016-09-30)
Cybernetics in Material Science
- (2013-01-01 - 2016-09-30)

Results

ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Method of the Short Time Additional Earthing of Healthy Phase for Localization of The Earth Fault. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. p. 463-465. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

SUMEC, S. Software tool for verification of sampled values transmitted via IEC 61850-9-2 protocol. In Procceding of 2014 15th International Scientific Conference on Elektrical Power Engineering. 1. 2014. p. 113-117. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

BAJÁNEK, T. Development of Overcurrent Protection Relay Model Using IEC 61850-9-2 Sampled Values. In Proceedings of the 20th Conference Student EEICT 2014 - Papers written by doctoral students. 2014. BRNO: LITERA, 2014. p. 78-82. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S.; DRÁPELA, J.; ŠEVČÍK, B.; ABB s.r.o., Praha 4, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Parametrizovatelná slučovací jednotka pro senzorické měření proudu a napětí. 29472, užitný vzor. (2016)
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S.: ECT01-2014; Elektronický senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky, laboratoř SE1.101, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty. (prototyp)
Detail

BAJÁNEK, T.; SUMEC, S.; ORSÁGOVÁ, J.: Central Protection Relay Model; Central Protection Relay Model. Tomáš Bajánek, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbajan00/. (software)
Detail

SUMEC, S.; TOPOLÁNEK, D.; ŠLEZINGR, J.: SVA; Sampled Value Analyzer - SVA 0.4. Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/homes/sumec/sva. (software)
Detail