Project detail

Dynamický model distribuční sítě

Duration: 01.01.2013 — 31.10.2015

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2013-01-01 - 2015-10-31)

On the project

Problematika provozování distribučních sítí s velkým podílem obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických a větrných elektráren je v současné době velmi aktuální. Oba tyto zdroje se vyznačují rychlým kolísáním výkonu v čase, což vede k potřebě dynamického řešení těchto systémů. V rámci první části projektu bude řešen dynamický model distribuční sítě a dynamické modely jednotlivých typů zdrojů. V poslední fázi prvního bloku bude vytvořena řídicí jednotka pro zdroj reprezentující síť, který následně umožní testování dynamického chování zejména menších elektráren. V rámci druhé části projektu bude řešena interakce mezi obnovitelnými zdroji a signálem hromadného dálkového ovládání, který je v ČR používán pro dálkové řízení spotřeby, konkrétně elektrického vytápění a elektrického ohřevu teplé užitkové vody.

Description in English
The questions of distribution network operation in grids with high penetration of renewable sources especially photovoltaic cells and wind turbines are very actual problem. There are very stochastic curves of supplied power for both types of sources which lead to necessity of dynamic solution of these systems. In the first part of project the dynamic model of distribution network and dynamic models of single sources will be solved. At the last step of the first block the control unit of experimental source which will represent distribution network. At the second block the interaction between renewable sources and signal of remote control signal which is used in The Czech Republic for control of consumption will be solved and the measuring equipment for measuring of impedances of electrical network on frequencies of remote control signal will be developed.

Keywords
rozptýlená výroba; obnovitelné zdroje; fotovoltaické elektrárny; větrné elektrárny; spolehlivost sítí s obnovitelnými zdroji; dynamické modelování energetických systémů; měření impedancí; řízení fotovoltaických elektráren

Key words in English
dispersed generation; renewable sources; photovoltaic power plants; wind power plants; reliability of networks with renewable sources; dynamic simulation of power systems; impedance measuring; photovoltaic power plant control

Mark

TA03020523

Default language

Czech

People responsible

Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kopička Marek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2013-01-01 - not assigned)

Results

KOPIČKA, M.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D. Voltage Regulation Optimization in Low Voltage Network Based on Voltage Quality Index. In Proccedings of the 2014 15 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Brno, Czech Republic: Brno Univ Technol, Fac Elect Engn & Commun, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-3807-0.
Detail

KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P. Analysis of the Power Quality and the Impact of Photovoltaic Power Plant Operation on Low-Voltage Distribution Network. In Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ), 2014. Rakvere, Estonia: 2014. p. 99-102. ISBN: 978-1-4799-5020-1.
Detail

KYSNAR, F.; DRÁPELA, J. Ověření charakteristických vlastností OZE v dynamické oblasti. In Sborník konference ČK CIRED 2014. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-3-0.
Detail

PTÁČEK, M. Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji. Brno, Česká republika: 2014. s. 1-156.
Detail

PTÁČEK, M. Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2014. s. 1-32.
Detail

KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; HROUDA, J.; PTÁČEK, M. Přenastavení frekvenčních ochran fotovoltaických elektráren. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-4-7.
Detail

KOPIČKA, M.; SÍTAŘ, M.; TOPOLÁNEK, D.; DVOŘÁK, J. Měření rozložení potenciálu povrchu země u zemnících soustav transformoven VN/NN a dotykových napětí v okolí stanic. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-13. ISBN: 978-80-905014-4-7.
Detail

PROCHÁZKA, K.; PETRÁSEK, J.; RADIL, L. Připojitelný výkon trojfázových a jednofázových zdrojů do sítí nn. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-4-7.
Detail

HROUDA, J.; KYSNAR, F.; KOPIČKA, M.; DRÁPELA, J. Knihovna prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-18. ISBN: 978-80-905014-4-7.
Detail

HROUDA, J.; KOPIČKA, M.; DRÁPELA, J.; KYSNAR, F.; HEŘMAN, A.; BALOUN, M.; PROCHÁZKA, K.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; TOMAN, P.: DYNMOD v.1; DynMod. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (software)
Detail

ČURDA, P.; PROCHÁZKA, K.; HANŽLÍK, T.; DRÁPELA, J.; KYSNAR, F.; KRÁL, V.; ORSÁGOVÁ, J.: UTS - 44; UTS. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (funkční vzorek)
Detail