Project detail

Research and development of new energy saving drives of the metal forming machines

Duration: 01.01.2012 — 30.11.2014

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- part funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

On the project

K založení projektu v rámci programu TIP nás vedla nutnost hledat nové komodity pro realizaci investičních projektů a potřeba rozšířit portfolio našeho know-how. Zkušenosti s úspěšně vyřešenými projekty v oblasti manipulace s materiálem v kovárně TRIANGOLO s.r.o., Vývoj a výroba kalícího manipulátoru, modernizace kolejového manipulátoru QKK3, kolového manipulátoru JSW 500, ale i know how technologie radiálně axiálního válcování a vývoj rozválcovacích strojů je předpokladem úspěšného ukončení tohoto projektu. Zvyšující se ekonomický tlak a nároky zákazníků na životnost a spolehlivost zařízení, nízké provozní náklady, stejně jako zvyšující se požadavky na ohleduplnost nových a především stávajících technologií k životnímu prostředí, kladou stále vyšší požadavky na kapacity v oblasti vývoje. Tyto zvýšené nároky již není možné řešit vývojově, jak z hlediska teoretického, tak z pohledu ověření a potvrzení výstupů pouze řešitelem, který není schopen obsáhnout celou problematiku.

Description in English
Establishment of the project as a part of the TIP program was a result of both the necessity to search new commodities for implementation of investment projects and a need to diversify the portfolio of our know-how. Experiences in successfully solved projects in the area of material handling in the TRIANGOLO Ltd. forging shop, development and research of the hardening manipulator, refurbishment of the QKK3 track manipulator, and the JSW 500 wheel manipulator, and also the radial and axial rolling process technology know how and development of the rolling machines are pre condition of successful completion of this project. Increasing economic pressure and growing customer demands for the equipment service life and reliability, low operating costs as well as increasing requirements for consideration of new and in particular existing technologies for the living environment place increasingly higher requirements for capacities in the area of development.

Keywords
výzkum, vývoj, výzkum trhu, strategie, kvalita, spolehlivost, komodita, prostředí, technologie

Key words in English
Research; development; marketing research; strategy; quality; reliability; commodity; know-how; environment; technology; technological equipment; working station

Mark

FR-TI4/221

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Tomášek Pavel, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2014-11-30)