Project detail

Znečištění ovzduší se zaměřením na skleníkové plyny a kvalitu srážkových vod a jeho dopad na zastavěné prostředí

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2003-01-01 - 2003-12-31)

On the project

Měření oxidu uhličitého a vybraných polutantů v atmosféře a ve srážkové vodě a jejich vyhodnocení tvoří základ tohoto projektu. Informace o imisích oxidu uhličitého v atmosféře a jejich časovém průběhu umožní přesněji predikovat životnost, celkové náklad na stavební objekty (od zahájení projektu stavby až po její eventuální demolici, recyklaci a skládkování materiálu), což je závažný příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji. Informace o koncentracích oxidu uhličitého a polutantů v atmosféře a srážkových vodách jsou důležitým předpokladem pro plánování opatření na zlepšení životního prostředí, které bude nutné se vstupem do EU realizovat. Podstatou projektu je posoudit možné negativní účinky srážkových vod na životní prostředí, zejména jejich vliv na korozi stavebních materiálů. Budou hledány vzájemné souvislosti mezi emisemi a imisemi sloučenin síry a dusíku, jejich koncentrací ve srážkové vodě a korozívními účinky této vody.

Description in English
Monitoring of carbon dioxide and selected pollutants in atmosphere and rain water and their evaluation is the base of this project. Information on carbon dioxide imissions in the atmosphere and their distribution in time enable predict more precisely service life, total costs of structures (from beginning of the project till demolition of the structure, including recycling and disposal of the material) which is considerable contribution to sustainable development.Information on carbon dioxide and rain water pollutants concentrations are important conditions for planning of environment enhancement precautions. Monitoring of carbon dioxide and selected pollutants in atmosphere and rain water and their evaluation is the base of this project. Information on carbon dioxide imissions in the atmosphere and their distribution in time enable predict more precisely service life, total costs of structures (from beginning of the project till demolition of the structure, including recycling and disposal of the material) which is considerable contribution to sustainable development.Information on carbon dioxide and rain water pollutants concentrations are important conditions for planning of environment enhancement precautions. The point of the project is evaluation of possible negative effects of rain water on environment, especially their influence on corrosion of building materials. Mutual relation between emissions and imissions of sulphure and nitrogen compounds, their concentration in rain water and corrosive effects of this water will be investigated.

Mark

GA103/03/Z030

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Králová Helena, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2003-01-01 - 2003-12-31)

Results

KRÁLOVÁ, H. Atmospheric carbon dioxide in urban environment. In Zborník príspevkov XI. posterového dňa Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava: Ústav hydrológie a Geofyzikálny ústav SAV Bratislava, 2003. p. 209 ( p.)
Detail

VYBÍRALOVÁ, P. Sledování kvality srážkové vody v areálu Fakulty stavební v Brně. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha: ČVUT Praha, 2003. s. 46 ( s.)
Detail

KRÁLOVÁ, H., MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P. Atmosférický oxid uhličitý a agresivita srážkových vod v městském prostředí. Životné prostredie, 2003, roč. 37, č. 5, s. 262 ( s.)ISSN: 0044-4863.
Detail

ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J. Úvod do rizikové analýzy přehrad. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT V Brně. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT V Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT BRNO, 2008. 355 s. ISBN: 978-80-7204-608-9.
Detail

Zdeněk Zvěřina, Helena Králová: v.1.00a 040325.84; Meteorologický informační systém VUT FAST v Brně. Fakulta stevbní VUT v Brně, budova C, místnost C602. URL: http://meteo.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
Detail