Project detail

Inovace výuky studijního předmětu BJ56 - Vybrané statě z technologie stavebních hmot

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Projekt spočívá v inovaci studijního předmětu BJ56 a to především ve zkvalitnění a obohacení výuky o nové poznatky v oblasti využití obnovitelných a druhotných surovin ve stavebních materiálech. Řešení probíhá formou přípravy nových studijních materiálů, dovybavení laboratoře drobnými pomůckami a potřebnými surovinami pro experimentální výuku.

Description in English
The project involves the upgrading of the course BJ56, especially in improving and upgrading learning with new knowledge in the use of renewable and secondary raw materials in building materials. The solution takes the form of preparing new learning materials, retrofitting of small laboratory equipment and materials necessary for experimental works in laboratory

Keywords
Inovace předmětu; výuka

Key words in English
Innovation of the course; teaching

Mark

2727/2011/F1a

Default language

Czech

People responsible

Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-01-01 - 2011-12-31)