Project detail

Plasma chemical processes and technologies for conservation of archaeological metallic objects

Duration: 01.02.2011 — 31.12.2015

Funding resources

Ministerstvo kultury ČR - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

- whole funder (2011-02-01 - 2015-12-31)

On the project

Předkládaný projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nových konzervátorských zařízení a postupů založených na plazmochemických technikách využitelných pro restaurování/konzervování kovových historických objektů. Budou řešeny tři hlavní úkoly: 1. Aplikace nízkotlakého radiofrekvenčního homogenního objemového výboje v plynných směsích na bázi vodíku pro redukci korozních vrstev; 2. Aplikace výbojů v kapalinách pro lokální povrchové úpravy; 3. Plazmochemická depozice transparentních tenkých organokovových vrstev z plynné fáze jako inhibitorů další koroze na korodované i restaurované objekty. Protože originály mají vysokou historickou hodnotu, bude výzkum i vývoj realizován na laboratorně připravených modelových vzorcích. Vybrané originální objekty s nižší historickou hodnotou budou využity až ve finální fázi projektu. Pro dosažení optimálních výsledků bude praktická použitelnost vyvinutých postupů konzultována s historiky. Hlavním přínosem technologií uvedených v bodech 1 a 3 je jejich současná použitelnost na více objektů a tím možné podstatné zefektivnění konzervátorské práce. Pracoviště je pro plánovaný výzkum téměř kompletně vybaveno. Výzkumný, převážně mladý, tým je doplněn o konzervátory z praxe. Většina kolektivu pracuje v oblasti projektu již řadu let a dává dostatečnou kapacitu pro dosažení plánovaných cílů během řešení projektu. Dlouholetá zkušenost v oblasti plazmochemických procesů a vývoje nových zařízení a technologií je doložená bohatou publikační činností a širokými mezinárodními kontakty. Plánovanými výstupy projektu jsou tři zařízení/technologie (minimálně v úrovni průmyslového vzoru) spojené se třemi metodickými postupy pro jejich aplikaci v praxi. Finální výsledky projektu budou rovněž prezentovány v rámci samostatné výstavy instalované v Technickém muzeu v Brně.

Description in English
The proposed project deals with the research and development of new conservation devices and procedures based on plasma chemical techniques applicable for restoration/conservation of metallic historic objects. Three main parts will be solved: 1. Application of low pressure radiofrequency homogeneous volume discharge in hydrogen based gas mixtures for the corrosion layers removal; 2. Application of under water discharges for local surfaces treatment; 3. Plasma assisted/enhanced chemical vapor deposition of light transparent barrier organometallic thin layers as corrosion inhibitors on corroded and restored objects. As historic objects are originals with very high historic value, both research and development will be done using laboratory prepared model samples. Selected original objects with smaller historic value will be used at the final project stage. The applicability of developed procedures will be confronted with historians to obtain the best result. The main advantage of technologies proposed under points 1 and 3 is in their simultaneous applicability for more objects that significantly increases their effectivity. The work place is more or less completely equipped for the proposed research. Research team, mainly young researchers, is enriched by conservators from practice. Its main part works in the proposed field for many years and gives high man power capable to complete the planed project goals within project duration. The long term experience with plasma chemical processes and development of new devices and technology documented by reach publication outputs is supported by spread international connections. The planed project output will be three devices/apparatus for developed processes (at least under the category industrial sample) connected with three methodology procedures for their practical application. The final project results will be also presented at a special exhibition installed in Technical Museum in Brno.

Keywords
restaurování/konzervace kovových předmětů, odstraňování koroze, povrchové úpravy pomocí plazmatu, výboje v kapalinách, depozice organosilikonových vrstev, PACVD, PECVD, povrchové vlastnosti, bariérové vrstvy

Key words in English
metallic objects restoration/conservation, corrosion removal, plasma surface treatment, discharges in liquid phase, organosilicone deposition, PACVD, PECVD, surface properties, barrier layers

Mark

DF11P01OVV004

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2011-01-11 - not assigned)

Results

RICHTERA, L.; ZMRZLÝ, M.; VIDEMAN, J.; GROSSMANNOVÁ, D.; KUČERA, L. Moravské denáry fenikového typu Přemysla Otakara II. z nálezu Třebíč-Borovina (II) a jejich analýza. Folia Numismatica, 2011, roč. 25, č. 1, s. 3-17. ISSN: 0862-1195.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; MIKA, F.; KRČMA, F. Effect of Hydrogen Plasma on Model Corrosion Layers of Bronze. 5 IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. EUROCORR 2012 - Book of Abstracts. Istanbul: 2012. p. 629-629.
Detail

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In VII Conference Plasma Physics and Plasma Technology - Contributed papers. Minsk: 2012. p. 561-564. ISBN: 978-985-7055-01-2.
Detail

KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In SPIG26 - Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports. Beograd: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-86-7031-242-5.
Detail

BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. p. 139-139. ISSN: 1805-7594.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; VAŠÍČEK, M.; HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L.; VANRAES, P. Generation of Pin-Hole Discharges in Liquids. In Europhysics conference abstracts. Lisbon: EPS, 2012. p. TL81 (TL84 p.)ISBN: 2-914771-74-6.
Detail

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. In-situ Monitoring of Thin Film Depositon Process Using Optical Emission Spectroscopy. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. p. P3.5.71 (P3.5.72 p.)ISBN: 2-914771-74-6.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L. Plasmachemical Removal of Corrosion Layers from Brass. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. p. P2.3.31 (P2.3.32 p.)ISBN: 2-914771-74-6.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Corrosion Layers Using Hydrogen Plasma. EUROCORR 2012 - Book of Abstracts. Istanbul: 2012. p. 591-591.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P. Heating of Metal Archaeological Artefacts during Low-Pressure Plasma Treatment. EUROCORR 2012 - Book of abstracts. Istanbul: 2012. p. 589-589.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; HLAVATÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Supplied by DC Non-Pulsing Voltage. IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

HLOCHOVÁ, L.; HLAVATÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Supplied by DC Non-Pulsing Voltage. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 715, no. 1, p. 012007-1 (012007-4 p.)ISSN: 1742-6588.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; MIKA, F.; KRČMA, F. Effect of Hydrogen Plasma on Model Corrosion Layers of Bronze. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 715, no. 1, p. 012006-1 (012006-4 p.)ISSN: 1742-6588.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R. Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects. 5 IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; BALAŠTÍKOV8, R.; KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 715, no. 1, p. 012012-1 (012012-6 p.)ISSN: 1742-6588.
Detail

HLAVATÁ, L.; SERBANESCU, R.; HLOCHOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Pin-Hole Discharge Creation in Na2SO4 Water Solutions. Acta Polytechnica, 2013, vol. 53, no. 2, p. 170-173. ISSN: 1210-2709.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F. Plasmachemical Reduction of Brass Corrosion Layers. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. p. 154-154. ISSN: 1805-7594.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Influence of the Sandy Incrustations on the Plasma Chemical Corrosion Removal from Bronze. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. p. 155-159. ISBN: 978-80-8147-004-2.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; MÁSILKO, J. Effect of Plasma Treatment on Corrosion Layer of Iron. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-80-8147-004-2.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Corrosion Layers Using Hydrogen Plasma: Effects of Various Mean Powers of Plasma Discharge. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. p. 415-420. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of SiO2-Like Films: Monitoring and Optimization of the Process. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. p. 405-408. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; HLAVATÁ, L.; KRČMA, F. Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Suplied by DC Non-Pulsing Voltage. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. p. 299-303. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; MIKA, F.; KRČMA, F. Hydrogen Plasma Treatment of Model Corrosion Layers on Bronze. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. p. 288-292. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

HORÁK, J.; MENČÍK, P.; PROCHÁZKA, M. Ochrana kovových artefaktů pomocí tenkých vrstev. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 94-99. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Diaphragm Discharge Ignition Supplied by DC Non-Pulsing Voltage in Electrolyte Solutions with Different Conductivities. 10th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics – Book of Abstracts. Eindhoven: Eindhoven University, 2013. p. P1-18 (P1-18 p.)
Detail

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Thin Film Deposition of HMDSO for Barrier Applications in Archaeological Artefacts Preservation. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. p. 198-199. ISBN: 978-615-5270-04-8.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F. Application of Low-Temperature Low-Pressure Hydrogen Plasma: Treatment of Artficially Prepared Corrosion Layers. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. p. 166-166. ISBN: 978-615-5270-04-8.
Detail

VAŠÍČEK, M.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z. Generation of Audio Frequency Pin-Hole Discharge in Water Solutions. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. p. 60-61. ISBN: 978-615-5270-04-8.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; VAŠÍČEK, M.; HLOCHOVÁ, L.; KRČMA, F. Diagnostics of High Frequency Underwater Discharge in Water Solutions by Electric Measurements. In Proceedings of XXth Physics of Switching Arc. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 220-223. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron. EUROCORR 2013 - Book of Abstracts. Estoril: 2013. p. 1128-1128.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Model Corrosion Layers Using Low-Pressure Low-Temperature Hydrogen Plasma. EUROCORR 2013 - Book of Abstracts. Estoril: 2013. p. 1317-1317.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; KUJAWA, A. Sample Temperature during Corrosion Removal by Low Pressure Low-Temperature Hydrogen RF Plasma. Romanian Reports on Physics, 2015, vol. 67, no. 2, p. 586-599. ISSN: 1221-1451.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, E.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; HRDLIČKA, A. Influence of Electrode Material on Hydrogen Peroxide Generation by DC Pin-Hole Discharge. Open Chemistry, 2015, vol. 13, no. 1, p. 218-223. ISSN: 2391-5420.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Application of Low-temperature Low-pressure Hydrogen Plasma: Treatment of Artificially Prepared Corrosion Layers. Open Chemistry, 2015, vol. 13, no. 1, p. 362-368. ISSN: 2391-5420.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; VAŠÍČEK, M.; HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L. Generation of dc pin-hole discharges in liquids: comparison of discharge breakdown in diaphragm and capillary configuration. European Physical Journal D, 2015, vol. 69, no. 4, p. 100-1 (100-9 p.)ISSN: 1434-6060.
Detail

KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; VAŠÍČEK, M. Generation of High Frequency Pin-hole Discharge in Water Solutions. Open Chemistry, 2015, vol. 13, no. 1, p. 620-628. ISSN: 2391-5420.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; KRČMA, F.; GRAHAM, W. Reduction of corrosion layers on glass surfaces using underwater discharge. Europhysics Conference Abstract Booklet - ESCAMPIG XXII. Greifswald: European Physical Society, 2014. p. P1-04-02-1 (P1-04-02-2 p.)ISBN: 2-914771-86-X.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; FOJTÍKOVÁ, P.; MIKA, F. Effect of Plasma Treatment on Corrosion Layers of Bronze. Plasma Physics and Technology, 2014, vol. 1, no. 3, p. 130-132. ISSN: 2336-2626.
Detail

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Barrier SiO2-like coatings for archaeological artefacts preservation. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 768, no. 1, p. 012013-1 (012013-6 p.)ISSN: 1742-6588.
Detail

GROSSMANNOVÁ, H.; KRČMA, F. Low Pressure Plasma Chemical Treatment for Metal Artefacts – Conservation Approach. In 20th Symposium on Application of Plasma Processes & COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids – Book of Contributed Papers. Bratislava: Spoločnosť pre výzkum plazmy, 2015. p. 240-244. ISBN: 978-80-8147-027-1.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Removal of Corrosion Layers Using the Reducing Effect of Low-Temperature Low-Pressure H2-Ar Plasma. Proceedings of 7th Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials & 8th International Conference on Plasma Nano Technology and Science. Nagoya: Nagoya University, 2015. p. A4-P-06 (A4-P-06 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; BRABLEC, A. Study of hydrogen/argon RF plasma used for brass corrosion removal. Proceeding of ICPIG 32. Iashi: University of Iashi, 2015. p. PP.47-1 (PP.47-4 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Scientific Program & Book of Abstracts. Padova: Padova University, 2015. p. 94-94. ISBN: 978-88-6938-045-7.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Full Texts. Padova: Padova University, 2015. p. P-29-1 (P-29-8 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Hardcoating of parylene protective layers. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Full Texts. Padova: Padova University, 2015. p. P-28-1 (P-28-7 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Vrstvy na bázi parylenu C a Laksilu pro konzervování archeologických nálezů. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 66-68. ISSN: 1805-0050.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; JANOVÁ, D. Application of argon-hydrogen plasma as a tool for the corrosion layers removal. Proceedings of EUROCORR 2015. Graz: Graz University, 2015. p. 18/521-1 (18/528-8 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

BLAHOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Barrier Multilayers for Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Proceedings of EUROCORR 2015. Graz: Graz University, 2015. p. 18-523-01 (18-523-10 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Artefact Conservation Using Thin Films Based on Parylene C and Silicone-acrylate Resin. Chemistry & Live 2015 – Book of abstracts. Brno: FCH VUT, 2015. p. 177-177. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. Brno: FCH VUT, 2015. p. 173-174. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Using of Argon-Hydrogen Plasma as a Tool for Removing of Corrosion Layers from Bronze Samples. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. Brno: FCH VUT, 2015. p. 176-176. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

GROSSMANNOVÁ, H.; MAZÍK, M.; KRČMA, F. Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 61-65. ISSN: 1805-0050.
Detail

HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Parylene C and SiOx bilayers for archaeological artefacts preservation. Studentská odborná konference Chemie je život 2015, Sborník abstraktů. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 80-80. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Barrier Multilayer for Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Studentská odborná konference Chemie je život 2015, Sborník abstraktů. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 78-78. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

MIKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KOPLÍK, J.; KRČMA, F. Using of Argon-Hydrogen Plasma as a Tool for Removing of Corrosion Layers from Bronze Samples. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 13, no. 2, p. 59-61. ISSN: 2336-7210.
Detail

HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Parylene C and SiOx bilayers for archaeological artefacts preservation. In Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015, Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 33-36. ISBN: 978-80-210-8053-9.
Detail

KRČMA, F.; KLÍMOVÁ, E.; MAZÁNKOVÁ, V.; DOSTÁL, L.; OBRADOVIC. B.; NIKIFOROV, A.; VANRAES, P. Novel Plasma Source Based on Pin-Hole Discharge Configuration. Plasma Medicine, 2016, vol. 6, no. 1, p. 21-31. ISSN: 1947-5764.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2016, vol. 75, no. 2, p. 24717--1 (24717-6 p.)ISSN: 1286-0042.
Detail

KRČMA, F.; KLÍMOVÁ, E.; MAZÁNKOVÁ, V.; DOSTÁL, L.ů OBRADOVIC, B.; NIKIFOROV, A.; VANRAES, P. Novel plasma source for generation of discharge in liquids. EPS ECA (Europhysics Conference Abstracts). Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. p. 290-291. ISBN: 979-10-96389-02-5.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; GRAHAM, W.G.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Treatment of the Glass Archaelogical Artefacts by Underwater Discharge. In International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XV) with joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatments: Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova Univerzita, 2016. p. 392-395. ISBN: 978-80-210-8318-9.
Detail

BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts Using Parylene Based Removable Barrier Coating. Proceedings of EUROCORR 2016. Montpelier: European Corrosion Society, 2016. p. 1-9.
Detail

BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Bilayer for Barrier Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. EUROMAT 2017 - Book of Abstracts. Thesaloniki: 2017. p. 1 (1 s.).
Detail

GROSSMANNOVÁ, H.; KRČMA, F. Plasma Chemical Treatment for Metal Artefacts: Conservation Approach. Proceedings of 22ndInternational Symposium on Plasma Chemistry. Antverpen: UPAC, 2015. p. PIII-6-211 (PIII-6-214 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; GRAHAM, W.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Reduction of the Corrosion Layers on Archaeological Glass from Vessels: Surface Analysis by SEM/EDS. Proceedings of 22ndInternational Symposium on Plasma Chemistry. Antverpen: UPAC, 2015. p. PI-1-3-1 (PI-1-3-4 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

KRČMA, F.; Vysoké učení technické v Brně: Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách. 305304, patent. (2015)
Detail

KRČMA, F.; Vysoké učení technické v Brně: Method for plasma generation in liquids using jet system. EP3122161B1, patent. (2019)
Detail

KRČMA, F.; Vysoké učení technické v Brně: Systém mikrotrysky pro generování plazmatu v kapalinách. 27172, užitný vzor. (2014)
Detail

KRČMA, F.; Vysoké učení technické v Brně: Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách. 27173, užitný vzor. (2014)
Detail

KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; GROSSMANNOVÁ, H.; MIKOVÁ, P.; ČERNÝ, M.: Metodika - plazma; Metodika odstraňování vrstev korozních produktů z povrchu kovových předmětů pomocí nízkotlakého plazmatu. Národní úložiště šedé literatury. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PŘIKRYL, R.; OBŠEL, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; ŠTEFKA, K.: OTR-02; Systém pro měření rychlosti permeace kyslíku membránou (OTR). Systém pro měření OTR, OTR-2, je umístěn v laboratoři 002 na FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. URL: http://www.plasmaconservation.cz/soubory/2015/funkcni-vzor-01-system-pro-mereni-rychlosti-permeace-kysliku-membranou.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PŘIKRYL, R.; KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; ŠTEFKA, K.: Redukce 01; Systém pro plazmochemickou redukci oxidů a chloridů. Laboratoř 0001 - plazmochemie FCH VUT v Brně Purkyňova 464/118 6012 Brno. URL: http://www.plasmaconservation.cz/soubory/2015/funkcni-vzor-02-system-pro-plazmochemickou-redukci-oxidu-a-chloridu.pdf. (funkční vzorek)
Detail