Project detail

Progresivní stavební materiály na bázi technického konopí

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2010

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2008-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Navrhovaný projekt komplexně řeší zpracování technického konopí ve stavebních hmotách a dílcích, s následným přímým nebo nepřímým zabudováním konopných materiálů do konstrukcí. Zásadním přínosem této aplikace je využití obnovitelných surovin, při současném dosažení specifických vlastností materiálů a jejich ekonomickém zvýhodnění. V první etapě projektu bude kladen důraz na vlastnosti technického konopí vzhledem k požadavkům kladeným na plniva stavebních materiálů pojených anorganickými maltovinami. Požadované vlastnosti by měly být docíleny volbou vhodné technologie předúpravy technického konopí. V následující etapě bude plnivo připravené z technického konopí aplikováno do konopných materiálů určených pro co nejširší spektrum využití ve stavebních konstrukcích. Podstatnou součástí řešení je rovněž ověření možnosti částečného nahrazení pojivových složek druhotnými surovinami. Dále bude analyzována odolnost konopných materiálů v různých prostředích vzhledem ke specifickým vlastnostem těchto materiálů, a budou hledány možnosti zvyšování jejich trvanlivosti.

Description in English
Suggested project deals with turn-key solution of hemp (cannabis sativa) processing and utilization in building materials and elements, followed up by direct or indirect embedding of hempen materials into building structures. Fundamental contribution of this application is renewable raw materials utilization, at contemporary achievement of specific material characteristics and their economic preferences. In the first stage of project the accent is on hemp characteristics with regards of requirements for construction material filler bonded by inorganic mortar. Required characteristics should be attained by election of proper hemp pretreating technology. In the next stage prepared hemp filler will be applied into the hempen materials designated for the widest spectrum of application in building constructions. Substantial part of research is also checking the ways of partial supplying of bonding components by secondary raw materials. Further will be analyzed hempen materials endurance in different environments with regard to the specific characteristics of these materials and will be sought possibilities to increase their durability.

Keywords
Technické konopí; progresivní materiály

Key words in English
Technical hemp; advanced materials

Mark

GA103/08/0558

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2008-01-01 - not assigned)

Results

KEPRDOVÁ, Š. Využití rychle obnovitelných surovin ve stavebních konstrukcích. In Construmat 2010 - Conference about structural materials. STU v Bratislavě. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 104-108. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Výplňové hmoty do podlah na bázi technického konopí. In Podlahy 2009. Praha 4: BETONCONSULT, s.r.o., 2009. s. 279-285. ISBN: 978-80-254-5231-8.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Nenosné výplňové hmoty na bázi technického konopí. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2010. s. 117-120. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Rychleobnovitelné suroviny a jejich využití ve stavebnictví. In Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha: TAURIS, 2009. s. 208-211. ISBN: 978-80-02-02190-2.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnost využití rychle obnovitelných surovin při sanacích a rekonstrukcích. In Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha: TAURIS, Praha, 2009. s. 175-179. ISBN: 978-80-02-02190-2.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. Využití rychle obnovitelných zdrojů ve výplňových hmotách. In Proceedings of the International Conference, 15th Construmat 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 165-172. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Přírodní obnovitelné suroviny a jejich aplikace ve stavebních výrobcích. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 3-4, s. 14-17. ISSN: 1213-7308.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Cementokonopné kompozity a jejich využití ve stavebnictví. In Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010. s. 186-191. ISBN: 978-80-02-02273-2.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Filling materials on the basis of rapidly renewable sources. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 2009, vol. 11, no. 5, p. 295-307. ISSN: 1313-2539.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Problémy při rekonstrukci lehkých podlah v rodinných domech. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 15, č. 6, s. 42-44. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. One.dimensional moisture transport monitored by a non-destructive method. International Journal of Computers, 2008, vol. 2008, no. 2, p. 411-420. ISSN: 1998-4308.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Využití cementokonopných desek. ERA 21, 2009, roč. 9, č. 1/2009, s. 74-75. ISSN: 1801-089X.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ VE VÝPLŇOVÝCH HMOTÁCH. In JUNIORSTAV 2010 Sborník anotací. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail