Project detail

Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2009

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2007-01-01 - 2009-12-31)

On the project

Řízení vodohospodářských soustav se v současnosti řadí mezi nejaktuálnější problémy vodního hospodářství. Tato skutečnost je umocněna zvýšenou četností extrémních hydrologických jevů v posledním desetiletí. Motivace předloženého grantového projektu vychází ze skutečnosti, že pro řízení vodních zdrojů nejsou v současnosti využity všechny metodické prostředky. Vodní zdroje jsou u nás většinou dosud navrhovány a řízeny deterministicky pomocí návrhové události. Současný trend se ubírá cestou simulace srážko-odtokového procesu pomocí stochastických generátorů počasí a hydrologických modelů. Odvozené syntetické kontinuální simulace srážek a odtoků následně vstupují do simulačních modelů vodohospodářských soustav, které umožňují hodnotit jejich spolehlivost a rizika metodou Monte-Carlo. Podobně deterministický charakter hydrologických předpovědí je ve světě nahrazován pravděpodobnostním.

Description in English
Water resources control can be considered as one of the most topical problem of the water management. This fact is emphasized by the growing frequency of extreme hydrological events during the last decade. A motivation of the project proposed is evoked by the absence of state-of-the-art methodological approaches in a water resources control practice. Water resources are mostly proposed and controlled by the deterministic concept with the use of the design event approach. Up-to-date trend is besed on the stochastic simulation of the rainfall-runoff process by weather generators and hydrological models. Synthetic long-therm rainfall-runoff series enters the water resources mathematical models which allow us to assess their reliability and risk by the Monte-Carlo method. Similarly, a deterministic character of the hydrological predictions is replaced by the probabilitic one.

Keywords
vodohospodářská soustav; operativní řízení; stochastický generátor srážek

Key words in English
water resources system; real time control; stochastic weather generator

Mark

GA103/07/1620

Default language

Czech

People responsible

Řičicová Pavla, Ing. - fellow researcher
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zezulák Jiří, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Fošumpaur Pavel, Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2006-12-20 - not assigned)

Results

BORTLOVÁ, H. Srovnání fyzikálního a matematického modelu pro vývoj průběhu tlaku v proměnlivém půdním prostředí. In 12th International Scientific Conference ENVIRO NITRA 2007. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2007. s. 1-16. ISBN: 978-80-8069-870-6.
Detail

STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L.; JANÁL, P.; BŘEZKOVÁ, L. Operative prediction and control of the flood passage. In Geophysical Research Abstracts. Vienna: European Geosciences Union, 2007. p. 363-365. ISSN: 1029-7006.
Detail

JAROŠ, L. Použití metod umělé inteligence při operativním řízení povodňových průtoků nádrží. Brno: VUTIUM, 2011. s. 1-31.
Detail

STARÝ, M.; TUREČEK, B. Operative control and prediction of floods events in the River Odra Basin. In Flood Issues in Contemporary Water Management. NATO Science Partnership Sub-Series: 2. New York, LLC: Springer-Verlag, 2007. p. 229-236. ISBN: 0-7923-6451-1.
Detail

JANÁL, P.; STARÝ, M. Fuzzy model use for prediction of the state of emergency of river basin in the case of flash flood. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2009, vol. 57, no. 3, p. 145-153. ISSN: 0042-790X.
Detail

MENŠÍK, P. Protipovodňová ochrana v povodí řeky Loučky. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2009, roč. 52, č. 1-2, s. 22-24. ISSN: 0322-886X.
Detail

JANÁL, P. Předpověď kulminačního odtoku vody z povodí pomocí fuzzy modelu za povodně způsobené přívalovými srážkami. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, Zborník prednášok. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2007. s. 103-109. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

NIEMIEC, L. POROVNÁNÍ MĚŘENÍ RYCHLOSTÍ V MĚRNÝCH BODECH SVISLICE PŘI HYDROMETROVÁNÍ NA TOCÍCH. In VIII. Vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: TU KOŠICE, 2007. s. 177-182. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

BORTLOVÁ, H. Využití prostředí MATLAB k proložení diskrétních bodů spojitou retenční křivkou. In Sborník anotací. Brno: CERM, 2007. s. 216-217. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

JANÁL, P. Užití fuzzy modelu jako analyzátoru stupně ohrožení za povodňové situace. In Sborník anotací. Brno: CERM, 2007. s. 223-224. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

JANÁL, P.; STARÝ, M. Odhad rizika ohrožení pobřežníků povodněmi z přívalových dešťů pomocí fuzzy modelu. In Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků. Brno: CERM, 2007. s. 203-208. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. A WATER MANAGEMENT SOLUTION OF RESERVOIR SUPPLY FUNCTION - DEVELOPMENT OF SOFTWARE TOOL. In IInternational Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist InterTech 2008 Proceedings. Poznaň: Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2008. p. 83-85. ISBN: 978-83-926896-0-7.
Detail

BŘEZKOVÁ, L.; ŠÁLEK, M. Využití nowcastingu srážek v hydrologických předpovědních systémech - případová studie extrémní povodně na Dyji v červnu/červenci 2006. In Workshop Adolfa Patery 2007. Bratislava: 2007. s. 125-135. ISBN: 978-80-01-03960-1.
Detail

MENŠÍK, P. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA V POVODÍ ŘEKY LOUČKY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-64-0.
Detail

MARTON, D. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2008. s. 1-11. ISBN: 978-80-88907-64-0.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE IZOLOVANÉ NÁDRŽE - VÝVOJ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. In Sborník Anotací Juniorstav 2008. 1. Brno: CERM, 2008. s. 282-282. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

MARTON, D. Generování umělých průtokových řad z náhodných realizací reálných průtokových řad použitím metody AR(q). In Sborník anotací - Juniorstav 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 245-245. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

MENŠÍK, P. NÁVRH PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY VE VYBRANÉM POVODÍ. In Sborník anotací, Juniorstav 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

MENŠÍK, P. NÁVRH ZÁSOBNÍCH OBJEMŮ NÁDRŽÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH V RÁMCI VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV. In Sborník anotací, Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. Uncertainty impact for allocation items of real discharge series monthly average discharge for reservoir storage capacity values. In II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009. Poznaň: Uczelniany samorzad doktorantow Politechniki Poznanskiej, 2009. p. 280-284. ISBN: 978-83-926896-1-4.
Detail

MARTON, D. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad. In Sborník konference mladých hydrologou. Bratislava: 2009. s. 1-12. ISBN: 978-80-88907-70-1.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. In Sborník příspěvku konferenci IDEAS 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 146-146. ISBN: 978-80-248-2091-0.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad. In XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků. 1. Brno: CERM, 2009. s. 121-124. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

MENŠÍK, P. OPTIMALIZACE NÁVRHU SYSTÉMU ZÁSOBENÍ VODOU. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2009. s. 1-14. ISBN: 978-80-88907-70-1.
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Software pro návrh a přehodnocení zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav. In Workshop Adolfa Patery 2010 - Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010. s. 183-186. ISBN: 978-80-02-02260-2.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M. Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad. In Wokshop Adopfa Patery 2010 Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha 2010: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010. s. 149-154. ISBN: 978-80-02-02260-2.
Detail

BŘEZKOVÁ, L., NOVÁK, P., FROLÍK, P. Nowcasting srážek pomocí extrapolace radarového echa. Meteorologické zprávy, 2007, roč. 60, č. 5, s. 147-152. ISSN: 0026-1173.
Detail

STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; ŠÁLEK, M.; SOUKALOVÁ, E. Predictability of Flood Events in View of Current Meteorology and Hydrology in the Conditions of the Czech Republic. Soil and Water Research, 2007, vol. 4, no. 2, p. 156-168. ISSN: 1801-5395.
Detail

BŘEZKOVÁ, L., NOVÁK, P., KYZNAROVÁ, H., FROLÍK, P. Quantitative Precipitation Forecast using Radar Echo Extrapolation. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2007, vol. 2008, no. 1, p. 123-130. ISSN: 0169-8095.
Detail

BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P. The real-time stochastic flow forecast. Soil and Water Research, 2010, vol. 2, no. 5, p. 49-57. ISSN: 1801-5395.
Detail

STARÝ, M.; MENŠÍK, P.: SiMVS; SiMVS - Simulační model vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

STARÝ, M.; MARTON, D.: ZFNU; ZFNU - Software pro vodohospodářské řešní zásobní funkce nádrže s uvažováním vlivu nejistot. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; DOLEŽAL, P.: Stochastic Flow Forecast; Stochastické předpovědi průtoků v reálném čase. ČHMÚ Brno. (poloprovoz)
Detail

STARÝ, M.; JANÁL, P.: Flash Floods Prediction; Předpověď povodní z přívalových dešťů v reálném čase. ČHMÚ Brno. (poloprovoz)
Detail

SRNA, J., ŘÍHA, J.: Rizika ve vodním hospodářství 2007. Brno (26.11.2007)
Detail