Project detail

Technologie určení dožití chladicích věží a komínů s využitím počtu pravděpodobnosti

Duration: 01.05.2005 — 31.05.2007

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- part funder (2005-05-01 - 2007-05-31)

On the project

Velké železobetonové objekty, například chladící věže a komíny, jsou v průběhu své exploatace negativně ovlivňovány z hlediska životnosti okolním prostředím a také svým provozem. Nová komplexní technologie umožní pregnantní stanovení jejich životnosti a provozní spolehlivosti, při zohlednění všech majoritních vlivů které životnost mohou snižovat, ale také zvyšovat. Konstrukce budou rozděleny na samostatné celky s ohledem na jejich funkci, materiálovou charakteristiku a způsob a intenzitu zatížení. Tyto celky budou v pravidelných intervalech podrobovány diagnostice jejich stavu. Ze zjištěných hodnot budou zpracovány modely predikující životnost konstrukce v daných podmínkách, s určením optimálních okamžiků pro její sanaci, tak aby byla dosažena maximální životnost při minimální finanční náročnosti

Description in English
Large reinforced concrete structures for example cooling towers and smoke-stacks are during its service life negatively influenced also by surrounding environment and technology operations. New complex technology allow exact determination of its service life and service reliability with reference to all major factors influencing positively or negatively length of service life. Construction will be divided to separate units with respect to its technological function, material characteristic and type and extent of load. These units will be investigated in regular intervals. Discovered data will serve as basis for life cycle prediction in particular conditions with determination of optimal time for repair works. Optimalisation will be focused mainly on maximal life cycle and minimal cost during all life cycle.

Keywords
chladící věže, komín, životnost, diagnostika, železobeton, degradace, sanace

Key words in English
Cooling tower, smoke-stack, life cycle, diagnostics, reinforced concrete, degradation, repair works

Mark

FT-TA/078

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2005-10-27 - not assigned)

Results

BYDŽOVSKÝ, J., POSPÍŠIL, O. Posouzení současného technického stavu a návrh opatření pro prodloužení životnosti CHV 3 v Elektrárně Dukovany. In Sborník přednášek Sanace. Brno: SSBK, 1999. s. 183 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., KHESTL, F. Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 102 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Sanace vnitřního pláště železobetonového komína. In Sborník příspěvků. 1. Brno: WTA CZ, 2005. s. 288-293. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování podlahových desek. In Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 259-264. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. s. 89-95.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. SANACE NARUŠENÉHO DENNÍHO PŘEKÁŽKOVÉHO ZNAČENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA. In SANACE 2007 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Brno: Nosova tiskárna, 2007. s. 425-431. ISBN: 1211-3700.
Detail

ŠNIRCH, Z. MOŽNOST STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN.V ŽB KONSTRUKCÍCH. In Sborník Anotací Juniorstav 2007. 1. Brno: Vut v Brně, FAST, 2007. s. 267-267. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Aktuální technická dokumentace k sanacím betonových konstrukcí v ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2003, roč. 2003, č. 1-2, s. 19 ( s.)ISSN: 1213-7308.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 239-260. ISSN: 1612-0159.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1802-0631.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Sanace chladící věže. Fasády, 2005, roč. 3, č. 3, s. 42-44. ISSN: 1214-4592.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug-Kühltürmen. In WTA-Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07-3.
Detail

ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI ZEFEKTIVNĚNÍ DIAGNOSTICKÝCH METOD A SANAČNÍCH HMOT POUŽÍVANÝCH PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCÍ TAHOVÝCH CHLADÍCÍCH VĚŽÍ. Brno: VUT Brno, 2009. s. 1-240.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.: TP; Technický standard pro přípravu a kontroly oprav železobetonových konstrukcí - chladicí věže a komíny. THD. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail