Project detail

Surface activation of the synthetic polymeric materials in the non-isothermic low temperature plasma

Duration: 01.01.1999 — 31.12.2001

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (1999-01-01 - 2001-12-31)

On the project

Plazmochemické zpracování povrchu textilních vláken a materiálů různých typů používaných při výrobě kordů, dutých vláken a kompozitních materiálů umožňuje podstatné a nenákladné zvýšení adhese vůči barvivům, impregnačním materiálům a následně deponovaným tenkým vrstvám. Klíčovým problémem je poznání interakčních mechanismů mezi funkčními skupinami na povrchu vláken a jednotlivými komponentami nízkoteplotního neizotermického plazmatu. Ekonomické důvody si vynucují zaměření na plazma buzené za atmosférického tlaku, tj. korónové, bariérové, klouzavé a povrchové elektrické výboje buzené zpravidla v pulsním režimu. Jedná se o návrh a konstrukci plazmochemických reaktorů pro povrchovou předimpregnační úpravu shora uvedených materiálů. Bude prováděna detekce a interpretace vzniklých radikálů metodou elektronové paramagnetické rezonance. Budou stanoveny doby života aktivních volných radikálů v závislosti na typu a způsobu buzení plazmatu. Bude studován vliv různých plynů a par na vytváření volných radikálů. Parametry plazmatu budou určovány zpravidla metodami spektrální diagnostiky. Měření adhesivity bude umožněno na impregnační lince ve spolupracujícím výrobním podniku. Nedílnou součástí projektu je i konstrukce a výroba vhodných pulsních vysokofrekvenčních vysokonapěťových zdrojů pro buzení bariérových a povrchových výbojů. Budou připraveny podklady pro navržení nové technologie předimpregnačních úprav.

Description in English
The plasmochemical procession of the surface of textile fibres and materials of different types used in the production of cords, hollow fibres and composite materials permits an essential and cheap increase in adhesion towards dyestuffs, impregnation materials and subsequently deposited thin layers. The key problem is the knowledge of interaction mechanisms between the functional groups on the surface of the fibres and the individual components of the low temperature nonisothermic plasma. Economic reasons enforce the orientation on the plasma excited at atmospheric pressure, i.e. corona, barrier, surface and gliding electrical discharges excited as a rule in the pulse regime. It is the suggestion and design of plasmochemical reactors for the surface pre-impregnation treatment of the above types of materials. Detection and interpretation will be carried out of the radicals form formed by the method of paramagnetic resonance. Lifetimes of active free radicals will be determined depending on the type and kind of plasma excitation. The effect of different gases and vapours will be studied on the formation of free radicals. Plasma parameters will be as a rule determined by methods of spectral diagnostics. Adhesivity measurement will be made possible at the impregnation line in the co-operating manufacturing plant. An inseparable part of the project is also the design and manufacture of suitable pulse high frequency, high voltage sources for the excitement of barrier and surface discharges. Principles for the suggestion of a new technology of pre-impregnation treatment will be prepared.

Keywords
plazmatické opracování, polymery, ESR spektroskopie, smáčivost, atmosférický výboj, koronový výboj, bariérový výboj

Key words in English
Plasma treatment, polymers, ESR spectroscopy, wettability, atmospheric discharge, corrona discharge, barrier discharge

Mark

GA104/99/0307

Default language

Czech

People responsible

Černák Mirko, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Šunka Pavel, doc. Ing., DrSc. - fellow researcher
Janča Jan, prof. RNDr., DrSc. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (1999-01-01 - 2001-12-31)

Results

KRČMA, F., ŠORMOVÁ, H. Use of Synthetic Spectra of Diatomic Molecules in Plasma Diagnostics. In Proceedings of 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2001. p. 52 ( p.)ISBN: 80-223-1573-7.
Detail

JANČA, J., SŤAHEL, P., BUCHTA, J., SUBEDI, D., KRČMA, F. A Plasma Treatment of Surface of Synthetic Textile Fibres Which Can Be Used as Cords in Car Tires. In Proceedings of 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2001. p. 98 ( p.)ISBN: 80-223-1573-7.
Detail

KRČMA, F., ŠORMOVÁ, H. Use of Synthetic Spectra of Diatomic Molecules in Plasma Diagnostics. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics IV. Eindhoven: 2001. p. 177 ( p.)
Detail

JANČA, J., SŤAHEL, P., BUCHTA, J., SUBEDI, D., KRČMA, F. A Plasma treatment of Surface of Synthetic Textile Fabrics, Used for Reinforcement of Car Tires. In Proceedings of ISPC XV. Orleans: GREMI, Université Orleans, 2001. p. 2397 ( p.)
Detail

KRČMA, F., ŠORMOVÁ, H. Use of Calculated Molecular Spectra in Plasma Diagnostics. In Proceedings of XIVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-1600-9.
Detail

JANČA, J., SŤAHEL, P., BUCHTA, J., SUBEDI, D., KRČMA, F., PRYČKOVÁ, J. A Plasma Surface Treatment of Polyester Textile Fibers Used for Reinforcement of Car Tires. Plasma & Polymers, 2001, vol. 6, no. 1-2, p. 15 ( p.)ISSN: 1084-0184.
Detail

ŠORMOVÁ, H. Numerické simulace optických spekter dvouatomových molekul. In Soutěž studentské tvůrčí činnosti Student FCH 2001, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT v Brně, 2001. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-1932-6.
Detail

SUBEDI, D., JANČA, J., SŤAHEL, P., BUCHTA, J., KRČMA, F., PRYČKOVÁ, J. Wettability Measurement of Plasma Treated Polyester Fiber. In Proceedings of Week of Doctoral Students. Part II. Praha: KEVF MFF UK Praha, 2001. p. 412 ( p.)ISBN: 80-85863-73-1.
Detail

BUCHTA, J., SŤAHEL, P., SUBEDI, D., JANČA, J., KRČMA, F. A Plasma Surface Treatment of Polyester Textile Fibers in Dielectric Barrier Discharge. In Juniormat'01, mezinárodní konference. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 146 ( p.)
Detail

SUBEDI, D., JANČA, J., SŤAHEL, P., BUCHTA, J., KRČMA, F., PRYČKOVÁ, J. Wettability Measurement of Plasma Treated Polyester Fiber. In Juniormat'01, mezinárodní konference. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 70 ( p.)
Detail

BUCHTA, J., SŤAHEL, P., SUBEDI, D., JANČA, J., KRČMA, F. Plasma Surface Treatment of Polyester Textile Fibers in Atmospheric Discharges. In Proceedings of Week of Doctoral Students. Part II. Praha: KEVF MFF UK Praha, 2001. p. 418 ( p.)ISBN: 80-85863-73-1.
Detail