Celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

INFORMACE O STUDIU


Celoživotní vzdělávání (CŽV) je určeno především zájemcům o studium, které není ukončeno získáním akademického titulu. Je vhodné zejména pro uchazeče z praxe, pro uchazeče o zájmové studium nebo studenty akreditovaných studijních programů, kteří museli studium ukončit a hodlají znovu žádat o přijetí.

V rámci akreditovaných studijních programů se jedná o studium jednoho nebo více předmětů z nabídky studijních předmětů některého akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě studia. Účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění novely č. 147/2001 Sb. (není poskytnuta sleva na stravování v menzách VUT, jízdné v hromadné dopravě a ubytování na kolejích atd.). Účastníci CŽV na ÚSI studují v programu Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství. Každý kurz je ohodnocen počtem kreditů shodným s počtem kreditů odpovídajícího předmětu v akreditovaném studijním programu. Poplatek za uskutečňované kurzy CŽV činí 800 Kč za jeden kredit. Finanční úhradu za CŽV hradí účastník v plné výši jednorázově za každý kurz před jeho zahájením.

Poplatky za kurzy CŽV lze uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet VUT v Brně.

Uchazeč o přijetí do řádného studia podá elektronickou přihlášku ke studiu na adrese www.vutbr.cz/eprihlaska v termínu od 1.7.2021 do 31.8.2021. Účastníkem CŽV se stává uchazeč v okamžiku oboustranného podpisu „Smlouvy o studiu v programu celoživotního vzdělávání akreditovaného studijního programu“ a uhrazení poplatku za studium. Hodnocení studia účastníka CŽV probíhá dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí studium CŽV, bude vydán doklad o absolvování studia v programu CŽV s vyznačenými názvy všech úspěšně zakončených kurzů, jejich kreditové hodnocení a dosažená klasifikace.

Absolventi CŽV mohou být zvýhodněni při přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství tím, že mohou být přijati bez přijímací zkoušky a bez zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení (a to v případě, že jejich přihláška ke studiu je podána v nejbližším možném termínu přijímacího řízení po dokončení studia kurzů v CŽV). V případě přijetí jsou studentovi uznány předměty absolvované v CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Absolventi ÚSI, kteří nezakončí úspěšně všechny zapsané předměty, budou přijati pouze, pokud úspěšně složí přijímací zkoušku v rámci běžného přijímacího řízení.

Účastník CŽV nemá statut studenta a doba studia v rámci CŽV se do celkové doby studia nezapočítává.

STANOVENÍ PRAVIDEL STUDIA CŽVVíce informací

Programy

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odpovědnost: Ing. Michal Belák, Ph.D.