Kurz Analýza silničních nehod, Oceňování vozidel, strojů a zařízení,
Oceňování movitého majetku

Specializační studia jsou uskutečňována v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění. Jsou orientována na soudní znalectví ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a expertizní činnost podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění.

Studium je pořádáno kombinovanou formou, s týdenními studijními soustředěními a konzultacemi. Studium je strukturované; některé tematické bloky výuky jsou společné, další jsou zaměřeny na dané specializace.

Kritéria pro přijetí účastníků do studia jsou závislá na zvoleném studijním oboru. Obecně platí, že je třeba, aby uchazeč podal řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, uzavřel smlouvu o studiu a uhradil cenu studia formou platby předem. Ústav zabezpečuje výuku a některé učební pomůcky.

V průběhu studia jsou účastníci povinni vypracovat zadané ročníkové resp. závěrečné práce. Jejich samostatné vypracování a odevzdání ve stanoveném termínu je jednou z podmínek k povolení závěrečné zkoušky. Každé studium začíná v zimním semestru daného akademického roku, s týdenními soustředěními po 6 až 8 týdnech, 4 semestry, (2 akademické roky). Studium specializace Analýza silničních nehod je plánováno na 5 semestrů. Po ukončení studia se vykoná závěrečná zkouška. Úspěšní absolventi specializačního studia obdrží osvědčení o způsobilosti ke jmenování znalci v příslušném oboru (odvětví, specializaci) podle třídění resortu spravedlnosti.

Přihlášky ke studiu se podávají
elektronicky prostřednictvím e-přihlášky. Přihlášky se nehradí a jsou vedeny v evidenci. Po přihlášení je nutno zaslat na studijní oddělení poštou nebo e-mailem kopii dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání, tj. diplomu, popř. maturitního vysvědčení. Pro akademický rok 2023/2024 se přihlášky přijímají do 31. srpna 2023.
Přijímací řízení se koná průběžně, účastníci jsou přijímáni v pořadí podle došlých přihlášek. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška, ale uzavření smlouvy o studiu a provedení úhrady poplatku za kurz.

Důležité upozornění:

Absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Ministerstvo zapíše žadatele do seznamu znalců, splnil-li žadatel podmínky pro výkon znalecké činnosti dané zákonem č. 254/2019 Sb. Zároveň ani nezakládá nárok pro zápis živnosti Odhadce movitého majetku dle zákona č. 455/1991 Sb. Pro zápis je nutné splnit i ostatní podmínky uvedené v zákoně.

Další informace:
Informace o studiu
Pravidla CŽV

Více informací

Kurzy

Odpovědnost: Ing. Michal Belák, Ph.D.