Kurz Odhadce nemovitých věcí

Specializační studia jsou uskutečňována v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění. Jsou orientována na soudní znalectví ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v platném znění a expertizní činnost podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění.

Studium je pořádáno kombinovanou formou, s týdenními studijními soustředěními a konzultacemi.

Kritéria pro přijetí účastníků do studia jsou závislá na zvoleném studijním oboru. Obecně platí, že je třeba, aby uchazeč podal řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, uzavřel smlouvu o studiu a uhradil cenu studia formou platby předem. Ústav zabezpečuje výuku a některé učební pomůcky. Nezajišťuje ubytování a stravování, které není v ceně studia. Výše vložného je uvedena u jednotlivých druhů studia. V případě nedokončení studia z jakýchkoliv důvodů se vložné nevrací.

V průběhu studia jsou účastníci povinni vypracovat zadané ročníkové resp. závěrečné práce. Jejich samostatné vypracování a odevzdání ve stanoveném termínu je jednou z podmínek k povolení závěrečné zkoušky.

Každé studium začíná v zimním semestru daného akademického roku, se 4 až 5 týdenními soustředěními, celkem 2 semestry (1 akademický rok). V závěru 2. semestru se vykoná závěrečná zkouška. Zápisem do studia získá účastník právo účastnit se výuky, získávat zápočty a konat zkoušky. Zápis do studia se koná v termínu stanoveném ředitelem ústavu před zahájením výuky.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky prostřednictvím e-přihlášky na adrese www.vutbr.cz/eprihlaska, jako fakulta se vybere Ústav soudního inženýrství a potom požadovaná studijní kombinace. Přihlášky se nehradí a jsou vedeny v evidenci. Po přihlášení je nutno zaslat na studijní oddělení poštou nebo e-mailem kopii dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání, tj. diplomu, popř. maturitního vysvědčení. Pro akademický rok 2023/2024 se přihlášky přijímají do 31. srpna 2023. Přihlášky se otevírají začátkem května 2023.

Jednotlivé kurzy (specializace) budou zahájeny pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 10 uchazečů.

Přijímací řízení se koná průběžně, ukončeno je tři týdny před termínem zahájení studia, účastníci jsou přijímáni v pořadí podle došlých přihlášek. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška, ale uzavření smlouvy o studiu a provedení úhrady poplatku za kurz.

Úspěšní absolventi specializačního studia obdrží osvědčení o absolvování studia.

Uchazeče je třeba předem upozornit, že na základě dlouholetých osvědčených zkušeností ústavu kromě přednášek v Brně další podstatnou, rozsahem značnou část výuky tvoří domácí práce - zpracovávání cvičných odhadů.

Důležité upozornění:

Absolvování studia nezakládá právní nárok na zapsání vázáné živnosti „Oceňování majetku pro věci nemovité“. Podmínky pro vznik této živnosti specifikuje zákon č. 455/1991 Sb. v aktuálním znění v příloze č. 2. Studium však vyhovuje požadavku tohoto zákona, a to pro podmínku „minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku“. Zároveň studium splňuje požadavky pro specializované vzdělání pro "Certifikovaného odhadce pro oceňování nemovitých věcí".

Další informace pro kurz Odhadce nemovitých věcí (2 semestry) zahájený v roce 2023 naleznete zde.

Pravidla studia
Pravidla studia CŽV v rámci kurzů technického znalectví na ÚSI VUT.Více informací

Kurzy

Odpovědnost: Ing. Michal Belák, Ph.D.