Kurz Oceňování nemovitostí

Specializační studia jsou uskutečňována v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění. Jsou orientována na soudní znalectví ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v platném znění a expertizní činnost podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění.

Studium je pořádáno kombinovanou formou, s týdenními studijními soustředěními a konzultacemi. 

Kritéria pro přijetí účastníků do studia jsou závislá na zvoleném studijním oboru. Obecně platí, že je třeba, aby uchazeč podal řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, uzavřel smlouvu o studiu a uhradil cenu studia formou platby předem. Ústav zabezpečuje výuku a některé učební pomůcky. Nezajišťuje ubytování a stravování, které není v ceně studia. Výše vložného je uvedena u jednotlivých druhů studia. V případě nedokončení studia z jakýchkoliv důvodů se vložné nevrací.

V průběhu studia jsou účastníci povinni vypracovat zadané ročníkové resp. závěrečné práce. Jejich samostatné vypracování a odevzdání ve stanoveném termínu je jednou z podmínek k povolení závěrečné zkoušky. Každé studium začíná v zimním semestru daného akademického roku, s týdenními soustředěními po 6 až 8 týdnech, celkem 4 semestry (2 akademické roky). V závěru 4. semestru se vykoná závěrečná zkouška. Zápisem do studia získá účastník právo účastnit se výuky, získávat zápočty a konat zkoušky. Zápis do studia se koná v termínu stanoveném ředitelem ústavu před zahájením výuky.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky prostřednictvím e-přihlášky. Přihlášky se nehradí a jsou vedeny v evidenci. Po přihlášení je nutno zaslat na studijní oddělení poštou nebo e-mailem kopii dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání, tj. diplomu, popř. maturitního vysvědčení. Pro akademický rok 2023/2024 se přihlášky přijímají do 31. srpna 2023. Přihlášky se otevírají začátkem května 2023.

Jednotlivé kurzy (specializace) budou zahájeny pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 10 uchazečů.

Přijímací řízení se koná průběžně, ukončeno je tři týdny před termínem zahájení studia, účastníci jsou přijímáni v pořadí podle došlých přihlášek. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška, ale uzavření smlouvy o studiu a provedení úhrady poplatku za kurz.

Úspěšní absolventi specializačního studia obdrží osvědčení o způsobilosti ke jmenování znalci v příslušném oboru (odvětví, specializaci) podle třídění resortu spravedlnosti.

Uchazeče je třeba předem upozornit, že na základě dlouholetých osvědčených zkušeností ústavu kromě přednášek v Brně další podstatnou, rozsahem značnou část výuky tvoří domácí práce - zpracovávání cvičných znaleckých posudků.

Důležité upozornění:

Absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Ministerstvo zapíše žadatele do seznamu znalců, splnil-li žadatel podmínky pro výkon znalecké činnosti dané zákonem č. 254/2019 Sb. Zároveň ani nezakládá nárok pro zápis živnosti Odhadce nemovitého majetku dle zákona č. 455/1991 Sb. Pro zápis je nutné splnit i ostatní podmínky uvedené v zákoně.

Další informace pro kurz Oceňování nemovitostí (4 semestry) zahájený v roce 2023 naleznete zde.

Pravidla studia
Pravidla studia CŽV v rámci kurzů technického znalectví na ÚSI VUT.

Více informací

Kurzy

Odpovědnost: Ing. Michal Belák, Ph.D.