Ústavsoudníhoinženýrství


Profil ústavu

Ústav soudního inženýrství je samostatným vysokoškolským ústavem VUT s vazbou na všechny fakulty nejen ve výuce. Zajišťuje celoškolské magisterské studijní programy „Realitní inženýrství“, „Expertní inženýrství v dopravě“ a Řízení rizik technických a ekonomických systémů" v prezenční formě studia a doktorský studijní program „Soudní inženýrství“ v prezenční i kombinované formě studia.

Ústav také zajišťuje výuku v rámci celoživotního vzdělávání formou studia předmětů v rámci akreditovaných studijních programů, kurzu "Obecná problematika soudního znalectví" a kurzů soudního znalectví v oborech "Oceňování nemovitostí a expertní činnost ve stavebnictví" a "Analýza silničních nehod, oceňování movitého majetku a motorových vozidel".

ÚSI VUT je zapsán v seznamu ústavů v oddílu druhém, tj. v oddílu vysokých škol a institucí. Obory znalecké činnosti jsou „Doprava, Ekonomika, Projektování, Stavebnictví, Strojírenství“. V rámci znalecké činnosti vypracovává revizní znalecké posudky zejména pro Orgány veřejné moci (soudy a policie z celé ČR).

„Expertní inženýrství v dopravě, realitní inženýrství a řízení rizik technických a ekonomických systémů jsou velmi dynamické a perspektivní obory, které nabízí uplatnění jak v praxi, tak i v různých oblastech vědy a výzkumu.
Díky multidisciplinárnímu zaměření studia absolventi nacházejí uplatnění napříč různými obory.“

Karel Pospíšil

ředitel Ústavu soudního inženýrství

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek